Sida:SOU 1940 12.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
247

svårigheter äldre servitut utgöra för av utvecklingen betingad fastighetsbildning utgöra mina motiv för denna mening.»

Särskilt yttrande av herr Gustafson.

Under de överläggningar som ägt rum rörande lämpligaste sättet för anskaffande av fritidsområden, har jag icke kunnat förorda, att expropriation kunde få ifrågakomma för detta ändamål I berörda avseende ansluter jag mig därför till det särskilda yttrande, som avgivits av herr Malmberg.

I fråga om fritidsutredningens »utkast till lag angående servitut för bildande av fritidsområden» vill jag anföra följande:

Ifrågavarande förslag synes i princip innebära en godtagbar lösning av frågan om anskaffande av fritidsområden, enär det bygger på ett frivilligt avtal emellan jordägaren och den part, som önskar förvärva servitutsrätten. I flera avseenden synas också de föreslagna bestämmelserna vara lämpligt avvägda. I vissa fall kan dock befogade erinringar göras emot desamma.

Vad först angår servitutets giltighetstid, avses detta principiellt kunna bliva bestående för all framtid. Även om berättigad hänsyn tages till friluftsfolkets önskemål att för framtiden trygga ett friluftsområdes bestånd, synes ett »evigt» servitut ur såväl allmänna som jordägaresynpunkter icke vara att tillråda. Och detta av bland annat följande skäl: I servitutets natur ligger att det lägger besvär och last på den fastighet vari det är fastställt att gälla. Sådan fastighets ägare kan få finna sig i betydande inskränkningar i markens användning samt att den i framtiden tages i anspråk för allmänhetens friluftsliv i långt större omfattning än som vid avtalets ingående kunnat förutses. Därest ersättning vid avtalets ingående bestämts att utgå med endera ett engångsbelopp, gällande för all framtid, eller också ett årligt utgående belopp, kan redan detta medföra den konsekvensen, att en jordägare i framtiden icke kan påräkna en ersättning för upplåtelsen som står i rimlig proportion till de prestationer, som fastigheten har att fullgöra. Redan berörda skäl talar för att servitut begränsas till tiden. Till förmån för en sådan begränsning av tiden kan jämväl ur synpunkter, som det allmänna har att företräda, anföras starka skäl. Vårt land har under de senare decennierna undergått en utveckling på skilda områden av sådan storleksordning att den icke i allmänhet kunnat förutses. Denna för vårt folk glädjande utveckling har fört med sig en höjd ekonomisk och kulturell standard. Förutsättningen för att denna högre standard skall bliva vårt folks egendom även i framtiden är dock bland annat att utvecklingen ej avstannar eller försvåras. Det torde icke kunna bestridas att ett servitut, som ej är begränsat till tiden, kan komma att vålla stora svårigheter, då behov uppstår i fråga om markens ianspråktagande för andra legitima ändamål – oftast av djupgående ekonomisk art – som icke rimligtvis kan eller bör avvisas. Häremot kan måhända anföras att servitut i sådant fall kan avlösas. Redan befintliga servitut giver dock vid handen, att det oftast är mycket svårt att få till stånd sådan