Sida:SOU 1940 12.djvu/269

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
267

Yorkshire planläggas på liknande sätt som i Lake District. I ett som typiskt angivet detaljexempel (Aysgarth Rural District i mellersta Penninerna) hade den 3 kvadratmil stora kommunen disponerats som följer: områden fria för bebyggelse genast 0,6 procent och för framtida bebyggelse 1,8 procent; landsbygd (special landscape rural zone) 28 procent; hedland (moorland zone) 68,3 procent; lågland med byggnadsförbud på grund av hälsoskäl 1,3 procent. Inom de som hedland utlagda fjällvidderna och som landsbygd utlagda delarna av dalarna skola inga andra byggnader än för lantbruk och jaktvård få uppföras utan tillstånd, och för hedlandet skola gälla bestämmelser om annonsering av varje ansökan om byggnadslov på sökandens bekostnad och om skyldighet för planmyndighet att, om byggnadslov skulle ges, föreskriva de villkor som hänsyn till hedlandskapet och dess skönhet samt till grannskapet må kunna betinga. De för bebyggelse anvisade områdena bilda små, ehuru rikligt tilltagna fläckar kring befintliga gårdar och byar i dalarna. Någon högsta bebyggelsetäthet vill man i dessa trakter icke föreskriva för de fjällvidder man vill landskapsskydda. Det anses här, att det skulle vara meningslöst och missvisande att så göra, då planmyndigheterna vilja ha rätt att vägra varje byggnadslov på heden. Sammanlagt ha numera enligt helt approximativa underhandsuppgifter från hälsovårdsministeriets Chief Planning Officer bortåt tjugotalet kvadratmil engelskt landskap genom strängare planbestämmelser skyddats såsom hedland, landsbygd o. s. v. i planer, som hittills vunnit laga kraft. Räknas härtill motsvarande arealer i planer under behandling, blir enligt samma källa siffran ungefär den tredubbla, d. v. s. en areal av ett mindre svenskt läns storlek, ungefär motsvarande Vänerns yta.