Sida:SOU 1944 69.djvu/450

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
448
Följdförfattningar.

olovligt brukande. Denna allmänna regel kan icke tillämpas på oaktsamhetsfall, varför det erfordras en motsvarighet till SL 24: 9, varest det stadgas straff för den som vållar att kreatur olovligen inkommer på annans ägor. Kommittén föreslår, att detta stadgande flyttas till 59 § tredje stycket ägofredslagen och att i samband därmed vidtagas vissa jämkningar i sistnämnda paragrafs lydelse i övrigt (jfr k. prop. 1942: 4 s. 199 f.). Vad angår uppsåtlig överträdelse av stadgandet i 10 § tredje stycket ägofredslagen skulle, om särskild straffbestämmelse ej införts i lagen, brottet varit underkastat straff enligt SL 24: 8. Det ansågs emellertid vid ägofredslagens tillkomst lämpligt att i dess 59 § sammanföra föreskrifter om ansvar för dylikt missbruk av betesrätt såväl då det varit uppsåtligt som när det skett av vållande, varvid straffen bestämdes i överensstämmelse med SL 24: 8 och 9. Då SL 24: 8 för här ifrågavarande fall ersättes genom den allmänna regeln i 20: 8 i förslaget, bör också den särskilda straffbestämmelsen för uppsåtlig överträdelse av stadgandet i 10 § tredje stycket ersättas med en hänvisning till 20: 8. I sammanhang härmed kan föreskriften om ansvar för brott mot betesförbud enligt 11 § lämpligen överföras till andra stycket av paragrafen. Då därefter endast andra stycket kommer att avse förseelse, som tillika kan innefatta förbrytelse emot allmänna strafflagen, bör konkurrensregeln i fjärde stycket göras tillämplig endast å andra styckets fall. Till vinnande av överensstämmelse med 1938 års lagstiftning om sammanträffande av brott bör också hänvisningen till SL 4: 1 ändras till att avse SL 4 kap.


Förslag till lag angående ändrad lydelse av lagen den 15 juni 1934 om förbud mot vissa sammanslutningar.

Straffbestämmelserna i lagen den 15 juni 1934 om förbud mot vissa sammanslutningar ersättas genom den föreslagna strafflagsbestämmelsen i 9: 7. Kommittén föreslår därför, att 3 § 1934 års lag ändras till att blott imefatta en hänvisning till vad som enligt allmänna strafflagen gäller samt att bestämmelserna om åtal i 5 § och om böters fördelning och förvandling upphävas.

Återstående delar av 1934 års lag handla om förverkande och beslag. Visserligen föreslår kommittén allmänna bestämmelser om förverkande, och beträffande beslag böra allmänna bestämmelser lämpligen införas i administrativ ordning, men kommittén har likväl ansett de speciella bestämmelserna härom i 1934 års lag tills vidare böra bibehållas, särskilt som processlagberedningen framlagt förslag till ändrad lydelse av desamma (SOU 1944: 9 s. 159 och 1944: 10 s. 393).


Förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § epizootilagen den 12 april 1935.

Epizootilagen hänvisar för närvarande beträffande straffet till SL 19: 17 andra stycket. Såsom vid 19: 8 i kommitténs förslag framhållits äro emellertid de föreslagna nya straffbestämmelserna såtillvida av mera begränsad räckvidd, att de för sin tillämplighet förutsätta att genom överträdelsen vållats allmän fara. Kommittén föreslår därför, att i epizootilagen, liksom i