Index:SOU 1944 69.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Straffrättskommittén
Titel SOU 1944:69 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.
Utgivningsår 1945
Utgivare Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet. Stockholm.
Källa Djvu, Libris
Sidor
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
Hela texten på en sida

SOU 1944:69.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.


Sid.
Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet 3
Lagförslag 7
Motiv 45
Inledning 45
Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen 53
1 Kap. 53
2 Kap. 56
4 §. 56
15–17 §§. (Ämbetsstraff) 56
18–20 §§. (Förverkande) 65
21 §. 76
3 Kap. (Om försök, förberedelse och medverkan till brott) 77
1 §. (Försök) 77
2 §. (Förberedelse) 77
3 §. (Medverkan) 85
4 §. (Ringa medverkan) 102
5 §. (Vinning "för annan") 103
4 Kap. 104
1, 3, 6 och 7 §§. (Sammanträffande av brott) 104
14 §. (Återfall) 107
5 Kap. 109
6 Kap. 111
7 Kap. 112
8 Kap. (Om brott mot rikets säkerhet) 112
1 §. (Högförräderi) 115
2 §. (Krigsförräderi) 118
3 §. (Oaktsamt dylikt) 122
4 §. (Trolös diplomati) 123
5 §. (Egenmäktig diplomati) 124
6 §. (Spioneri) 126
7 §. (Grovt spioneri) 133
8 §. (Vårdslöshet med hemlig uppgift) 134
9 §. (Olovlig underrättelseverksamhet) 137
10 §. (Brott mot det vänskapliga förhållandet till främmande makt) 144
11 §. (Olovlig värvninig) 147
12 §. (Tagande av utländsk sold) 150
13 §. (Försök) 151
14 §. (Oaktsam medverkan) 151
15 §. (Åtal) 152
16 §. (Konungens förordnande) 156
9 Kap. (Om högmålsbrott) 154
1 §. (Uppror) 156
2 §. (Majestätsbrott) 158
3 §. (Majestätsmissfirmelse) 158
4 §. (Statsmissfirmelse) 158
5 §. (Skymfande av rikssymbol) 160
6 §. (Väpnat hot mot laglig ordning) 160
7 §. (Olovlig kårverksamhet) 161
8 §. (Krigstjänstsvek) 162
9 §. (Försök) 164
10 §. (Åtal) 165
11 §. (Konungens förordnande) 165
10 Kap. (Om brott mot allmän verksamhet) 165
1 §. (Våld å ämbetsman) 169
2 §. (Våldsamt motstånd) 174
3 §. (Tjänstemissfirmelse) 176
4 §. (Förgripelse mot ämbetsman) 178
5 §. (Bestickning) 181
6 §. (Otillbörligt verkande vid röstning) 183
7 §. (Brott mot rösthemlighet) 187
8 §. (Övergrepp i rättssak) 187
9 §. (Bevisförvanskning) 189
10 §. (Döljande av brottsling) 194
11 §. (Hjälp till rymning) 197
12 §. (Ingrepp i myndighets verksamhet) 199
13 §. (Oberhörig tjänsteutövning) 202
14 §. (Föregivande av allmän ställnng) 203
11 Kap. (Om brott mot allmän ordning) 204
1 §. (Upplopp) 205
2 §. (Ohörsamhet mot ordningsmakten) 209
3 §. (Störande av förrättningsfrid) 210
4 §. (Uppvigling) 213
5 §. (Underlåtenhet att avslöja brott) 216
6 §. (Samhällsfarlig ryktesspridning) 220
7 §. (Hets mot folkgrupp) 222
8 §. (Brott mot trosfrid) 229
9 §. (Brott mot griftefrid) 231
10 §. (Fylleri) 231
11 §. (Förargelseväckande beteende) 235
12 §. (Djurplågeri) 236
13 §. (Hållande av spelhus) 236
12 Kap. (Om förfalskningsbrott) 237
1 §. (Urkundsförfalskning) 253
2 §. (Ringa urkundsförfalskning) 270
3 §. (Grov urkundsförfalskning) 272
4 §. (Brukande av falsk urkund) 275
5 §. (Undertryckande av urkund) 278
6 §. (Penningförfalskning) 282
7 §. (Märkesförfalskning) 286
8 §. (Spridande av efterbildning av penningsedel, mynt eller offentligt värdemärke) 296
9 §. (Signaturförfalskning) 299
10 §. (Förfalskning av fast märke) 302
11 §. (Försök) 305
12 §. (Tillbakaträdande) 309
13 Kap. (Om mened och falskt åtal; så ock om annan osann utsaga) 313
1 §. (Mened) 315
2 §. (Ovarsam edsaga) 321
3 §. (Osann partsutsaga) 324
4 §. (Ringa fall o. d.) 324
5 §. (Falskt åtal) 327
6 §. (Obefogat åtal) 331
7 §. (Falsk tillvitelse) 334
8 §. (Underlåtenhet att avvärja fara) 341
9 §. (Osann föräkran) 342
10 §. (Osant intygande) 342
11 §. (Missbruk av urkund) 351
12 §. (Nekande av hand) 353
13 §. (Tillbakaträdande) 354
14 Kap. 356
15 Kap. (Om brott mot annans frihet eller frid) 358
16 Kap. (Om ärekränkning) 358
18 Kap. 358
19 Kap. (Om allmänfarliga brott) 358
1 §. (Mordbrand) 361
2 §. (Grov mordbrand) 364
3 §. (Härverk) 365
4 §. (Sabotage) 366
5 §. (Allmänfarlig förgiftning) 370
6 §. (Framkallande av fara för könssjukdom) 375
7 §. (Förgöring) 376
8 §. (Allmänfarlig vårdslöshet) 377
9 §. (Underlåtenhet att avvärja fara) 381
10 §. (Försök) 383
11 §. (Tillbakaträdande) 383
20 Kap. 383
22 Kap. 387
24 Kap. (Om skadegörelse; så ock om olovligt tagande av väg och olovligt fiske) 388
1 §. (Skadegörelse) 391
2 §. (Åverkan) 394
3 §. (Grov skadegörelse) 396
4 §. (Olovligt tagande av väg) 397
5 §. (Olovligt fiske) 397
6 §. (Försök) 398
7 §. (Åtal) 398
25 Kap. (Om ämbetsbrott) 398
1 §. (Tjänstemissbruk) 404
2 §. (Grovt tjänstemissbruk) 408
3 §. (Tagande av muta) 408
4 §. (Brott mot tystnadsplikt) 410
5 §. (Tjänstefel) 413
6 §. (Ämbetsman som lämnat tjänsten) 415
7 §. (Ämbetsmans allmänna brott) 417
8 §. (Allmänt åtal och förhöjt straff) 420
9 §. (Bestraffning av förvaltningsmyndighet) 422
10 §. (Förfallolös bortovaro) 428
11 §. (Medverkan) 429
12 §. (Personer underkastade ämbetsansvar) 431
Övergångsbestämmelser 443
Följdförfattningar 445
Bilaga. Översikt över gällande rätts motsvarigheter hos Thyrén och i straffrättskommitténs förslag 450
Förkortningar. 453