Sida:SOU 1951 5.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs


anordningens ägare av länsstyrelsen vid vite åläggas att borttaga densamma eller må den borttagas genom länsstyrelsens försorg på ägarens bekostnad.

5. Vid tillämpning av stadgandet i 28 § å där avsedd affisch eller annan

anordning, som finnes anbragt vid tiden för lagens ikraftträdande, skola de i paragrafen angivna tiderna räknas från ikraftträdandet.


Förslag till kungörelse med tillämpningsföreskrifter

till naturskyddslagen.


Härigenom förordnas som följer:


Naturvårdsmyndighet.


1§.

De uppgifter, vilka enligt naturskyddslagen ankomma på naturvårdsmyndigheten, skola handhavas av statens naturvårdsnämnd.

För nämnden gällande närmare föreskrifter angivas i särskild instruktion.


Nationalparker.


2 §.

Nationalpark vårdas och förvaltas av domänstyrelsen, där ej för särskilt fall annorlunda förordnas.


3 §.

Förslag till reglemente för nationalpark, innehållande de grunder, efter vilka vården och förvaltningen skola omhänderhavas, uppgöres av naturvårdsnämnden efter samråd med domänstyrelsen eller den som enligt 2 § förordnats att omhänderhava vården och förvaltningen. Förslaget skall underställas Konungen för fastställelse.

Erforderliga bestämmelser angående ordningen inom nationalpark meddelas av naturvårdsnämnden efter samråd som i första stycket sägs.


4 §.

Medgives med stöd av reglemente eller ordningsbestämmelser för nationalpark upplåtelse av särskild rätt till denna eller undantag från förbud, som i reglementet eller -bestämmelserna är stadgat, må därvid fastställas skälig avgift, vilken tillfaller domänfonden.


15