Sida:SOU 1951 5.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs


5 §.

Genom naturvårdsnämndens försorg skola över nationalparkerna upprättas kartor och beskrivningar.


6 §.

Nationalparks gränser skola, där så. anses behövligt, på lämpligt sätt utmärkas på marken. Vidare skola å lämpliga platser inom eller utom parken uppsättas eller eljest hållas tillgängliga kartor jämte erforderliga anvisningar till vägledning för allmänheten.


Naturminnen.


7 §.

Naturminne å kronomark eller ecklesiastik mark vårdas och' förvaltas av myndighet, som omhänderhar förvaltningen av marken.

Naturminne å annan mark vårdas och förvaltas av skogsvårdsstyrelsen, där ej länsstyrelsen för särskilt fall annorlunda förordnar.


8 §.

Framställning om fridlysning skall ingivas till länsstyrelsen i det län, där det för fridlysning avsedda området eller naturföremålet finnes.

Framställningen bör innehålla

1. uppgift om områdets eller naturföremålets beskaffenhet och läge;
2. uppgift å fastighetens ägare samt, där den sökta fridlysningen finnes

vara av beskaffenhet att kunna medföra betydande värdeminskning av fastigheten eller av särskild rätt till denna, uppgift å. alla kända rättsinnehavare, som sålunda beröras;

3. uppgift å grunden till fridlysningen;
4. förslag till de fridlysningsbestämmelser, som böra meddelas;
5. förslag till det sätt, varpå området eller naturföremålet bör utmärkas.


9 §.

Har framställning om fridlysning orts av annan än naturvårdsnämnden, må ärendet ej avgöras, innan nämndens utlåtande inhämtats.


10. §


Innan framställning om fridlysning göres av naturvårdsnämnden eller dess utlåtande gives över av annan gjord sådan framställning, skall nämnden överväga, huruvida av fridlysningen kan antagas uppkomma hinder eller olägenhet av beskaffenhet att ersättning därför bör utgå eller inlösen av fastighet ske samt, där så är fallet, söka att träffa uppgörelse angående ersättningens eller lösenbeloppets storlek.


16