Sida:SOU 1951 5.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


9. Naturskyddets organisation.


Enligt stadgan den 29 juni 1950 (nr 401) angående statsdepartementen tillkommer handläggningen av ärenden rörande naturminnesmärken och nationalparker jordbruksdepartementet. Förhållandet har varit ensartat alltsedan lagarna angående naturminnesmärkens fredande och angående nationalparker trädde i kraft, med undantag för en period åren 194-l-1943, då ärendena handlades inom ecklesiastikdepartementet. På jordbruksdepartementet ankommer även handläggningen av ärenden rörande jakt och jaktvård samt fiske, skogshushållningen och ärenden rörande tillämpning av vattenlagen, utom i vad angår vattendomstolarna och deras personal.

Närmast under jordbruksdepartementet åvilar, såsom nämnts (s. 46), den centrala förvaltningen av de ärenden, som avses i lagen angående naturminnesmärkens fredande och lagen angående nationalparker, vetenskapsakademien och dess naturskyddskommitté. Av det såsom bidrag till vetenskapsakademien under nionde huvudtiteln anvisade anslaget å 22 100 kronor avses 9 100 kronor för vård av nationalparker, 12 700 kronor för förvaltning av naturskyddsärenden och 300 kronor för bevakning av fridlysta naturparken Borga hage i Repplinge socken, vilken bevakning ombesörjes av länsstyrelsen i Kalmar län. Anslagsbeloppet 9 100 kronor disponeras enligt av Kungl. Maj:t meddelad föreskrift på följande sätt:


1. Vaddetjåkko nationalpark: bevakning 400:–
2. Abisko nationalpark: bevakning 350:–
3. Stora Sjöfallets nationalpark: bevakning 450:–
4. Peljekaise nationalpark: bevakning 400:–
5. Sonfjällets nationalpark: bevakning 400:–
6. Garphyttans nationalpark: bevakning 400:–
7. Dalby-Söderskogs nationalpark: bevakning 400:-–
8. Blå Jungfruns nationalpark: bevakning 900:–
9. Muddus nationalpark: bevakning 5 400:–


Utöver de vid punkterna 2 och 3 angivna beloppen må för bevakning av de där ifrågavarande två nationalparkerna användas inflytande hyresinkomst å 50 kronor för vardera nationalparken.


Anslagsbeloppet 12 700 kronor disponeras av akademien sålunda:


1. Inspektionsresor och naturskyddsutredningar 4 000:–
2. Kungörelser, anslagstavlor, hägnader och andra

skyddsåtgärder

1 500:–
3. Tryckning av redogörelser 2000:–
4. Diverse utgifter (brandförsäkringar m. m.) }