Sida:SOU 1951 5.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


11 §.

Saknar framställning om fridlysning, som göres av annan än naturvårdsnämnden, upplysning i något avseende som omförmäles i 8 §, bör nämnden i sitt utlåtande lämna nödiga uppgifter härutinnan.


12 §.

Då framställning om fridlysning gjorts av naturvårdsnämnden eller nämnden avgivit utlåtande över av annan gjord sådan framställning och framställningen finnes icke böra omedelbart avslås, förelägge länsstyrelsen dem, som mot framställningen hava något att erinra eller vilja framställa anspråk på ersättning eller fordra inlösen av fastighet, att, där anmälan härom ej redan skett, senast inom två månader göra sådan anmälan hos länsstyrelsen,

Föreläggandet skall ofördröjligen införas i länskungörelserna. Vidare skall det med posten tillsändas den uppgivne ägaren och, där fastigheten är lagfaren för annan, denne. Kan fridlysningen medföra avsevärt men för annan rättsinnehavare med avseende å fastigheten än ägaren, skall föreläggandet därjämte i enahanda ordning tillställas alla kända rättsinnehavare, som sålunda beröras, ävensom, i mån finnes erforderligt, kungöras i tidning inom orten samt anslås i ortens kyrka. Samtidigt med föreläggande skall till sakägare översändas förslag till de fridlysningsbestämmelser, som avses skola gälla.

Vad i andra stycket stadgas om delgivning med posten gäller icke sakägare, som skriftligen medgivit fridlysningen. Hava samtliga kända sakägare skriftligen medgivit fridlysningen, vare föreläggande ej erforderligt. Är mark, som beröres av fridlysningen, samfälld för flera fastigheter med skilda ägare, och finnes för samfälligheten känd styrelse eller annan som är satt att förvalta den, erfordras ej att föreläggandet tillställes de särskilda delägarna i samfälligheten utan må föreläggandet sändas till ledamot av styrelsen eller till förvaltaren; och vare denne, där han ej äger att själv föra talan för samfälligheten, delägarna ansvarig för att föreläggandet tillställes någon som äger behörighet härtill eller, om sådan ej finnes, kommer till delägarnas kännedom. Finnes ej känd styrelse eller förvaltare och är marken samfälld för flera än tio fastigheter med skilda ägare, må föreläggandet sändas till en av delägarna att vara för dem alla tillgängligt, och skall för sådant fall uppgift om vilken delägare föreläggandet tillställts kungöras på sätt i andra stycket sägs.


13 §.

Då beslut om fridlysning meddelats, skall underrättelse därom ofördröjligen införas i länskungörelserna samt anslås på lämplig plats vid

naturminnet ävensom med posten tillsändas sakägare enligt vad i 12 § andra

17
2