Sida:SOU 1962 36.djvu/379

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs377 nämnd har lett fram till att redan från starten behov föreligger av följande befattningar: 1 överdirektör Bp 5 Kansli byrån l byråchef Bo l l byrådirektör Ae 27 2 byråsekreterare (varav en kamrer) Ae 21 1 kansliskrivare Ae ll 1 kanslibiträde Ae 7 2 biträden i reglerad befordringsgång Ae 3 N aturudrdsbyrdn 1 byråchef Bo l 1 byrådirektör Ae 27 2 byråsekreterare Ae 21 2 assistenter Ae 19 2 ritbitrâden Ae 9 Landskapsplaneringsbyrän l byråchef Bo 1 l byrådirektör Ae 27 2 byråingenjörer Ae 21 2 assistenter Ae 19 2 ritbiträden Ae 9 Som motiv för den föreslagna personalsammansättningen får utredningen anföra följande. Den föreslagna personalstaten omfattar 25 befattningshavare, vilket innebär att naturvårdsnämnden skulle bli ett av våra minsta centrala verk. l stället har utredningen lagt stor vikt vid en kvalitativt högtstående sammansättning. Chefstjänstemannen kan icke gärna sättas lägre än som överdirektör om man önskar förvärva en skicklig och auktoritativ kraft. Beträffande byräindelningen har utredningen lagt avgörande vikt vid att till nämnden måste knytas framstående specialister av olika slag, nämligen juridisk-ekonomisk, naturvetenskaplig och praktisk-teknisk. Det är enligt utredningens uppfattning icke lämpligt, att underordna endera av dessa specialister någon av de andra, enär arbetsledningen då endast skulle bli formell. Det år i samspelet mellan dessa tre typer av fackmän, som goda arbetsresultat kan uppnås. Vid dimensioneringen av personaluppsättningen har utredningen tagit särskild hänsyn till att naturvårdsnämndens tjänstemän i avsevärd utsträckning måste företaga tjänsteresor för undersökningar och inspektioner ute i fält samt överläggningar med länsstyrelser och kommuner m fl. På grund härav måste inom varje byrå finnas en högt kvalificerad ersättare för byrå-