Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2547
Riksdags-Ordning. 1723.

nungen utur Riks-Salen til sina Rum tilbakars igen. Men Ständerne träda sedan hwart til sit wanliga samlings rum, der hwart Stånd antingen samma dag, eller dagen efter, låter sig upläsa först Regerings-Formen, Kongl. Maj:ts Försäkring och denne Riksdags-Ordningen, på det ingen må til sin enskyllan förebära någon okunnighet, och sedan Kongl. Maj:ts Proposition, hwaraf Stånden hwartdera et Exemplar tilställas bör.

XIII.

Uppå Riksdagen företaga och afhandla Ständerne icke allenast det, som Konungen igenom Propositionerne eller elliest skrifteligen föreställer, så framt de samma äro med Riksens Råds råde utfärdade och behörigen contrasignerade: utan ock alt det, som Ständerne af sig sielfwa finna Riksens allmänna tilstånd och wälfärd angå. Då undersökes, huru Regerings-Formen, Försäkringen och Riksens Fundamental Lag blifwit efterlefwade, och der något skulle finnas deremot wara förelupit, det bör ei under någon inwändning tålas utan aldeles ändras och rättas, samt den, som något sökt eller befordrat, som emot Fundamental-Lagen och Regerings-Formen, samt Rikets sanfärdiga nytta sträfwar, eller sig deremot sätter, derföre under laga tiltal och afstraffande ställas; Då bör ock efterses, huru Riksens Råd, sedan sidsta Riksdag, så uti In- som Utrikes saker, stält sina rådslag och sig förhållit. Och så framt någon funnes hafwa sit Embete så förestådt, at han derföre tiltalas bör, skal sådant, äfwen som och hwad emot Regerings Formen och Ständernes frihet, af hwem det och wara må, antingen emellan, eller under Riksdagarne, directe eller indirecte försökt wore eller försökes, til ransakande och afdömmande uptagas, och efter sakernes beskaffenhet til behörig straff och bot, utan uppehåld, befordras. Är saken af sådan beskaffenhet, at den ei allmänt kunnig blifwa kan, bör den uti Secrete Utskåttet, men eljest af någon annan Deputation, eller och serskilt Commission, som Ständerne deröfwer förordna kunna, behörigen undersökas och afdömmas. I lika måtto böra Ständerne undersöka, huru wid Justitiæ Revisionen Lag och Rätt i gemen blifwit skippad. Der hos åligger ock Ständerne, at efter se, huru Riksens Medel blifwit disponerade och Riksens Clenodier och Mobilier i Skatt-Cammaren och annorstädes äro i behåld, samt huru Oeconomien i Landet är förd, i hwad tilstånd Krigsmachten til

Lands
Q q q q