Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2553
Riksdags-Ordning. 1723.

mer ifrån något Collegio eller Societet, och det deras syslor och angelegenheter angår. Afhåller sig någon utan laga förfall ifrån consultation, eller kommer tilstädes, men går bort, förr än den samma blifwit sluten och målet afgiordt: Den bör til Stadsens fattige erlägga det wite, som uti Stånden wid hwarje Riksdag bör fastställas, och ware gilt det de närwarande slutit.

XVII.

Uti de saker, som til samtelige Riksens Ständers afgiörande höra, äger hwart Stånd för sig sit serskilte votum, och kommer således slutet i hwarje sak på Ståndens fyra Stämmor bero; Hwad de antingen enhälligt komma öfwerens om, eller de fleste Stånden, uti det Riksens Ständers frihet samt hwart och et Stånds wälförwärfwade Privilegier icke rörer, således falla uppå, ware ständigt och giälle för Ständernas Beslut, hwaremot det Ståndet, som i skiljacktig mening warit, sedermera på intet sätt sig sätta må. När Stånden träda tilsamman böra deras Secreterare dewid wara tilstädes, och upteckna hwad som talas och slutes, samt Protocollen sins emellan collationera och jemnföra.

XVIII.

Secreta Utskåttets egenteliga sysla är, at utarbeta och afsluta. 1. De secrete Propositioner, som Konungen Secrete Utskåttet föreställer, angående utrikes Saker, Fredswärcket, någon Krigs-Plan, Alliancer och flere sådane ärender, som i anseende til utrikes Machter, eller för Rikets besynnerliga interesse skul, böra hållas tyste; Men hwad som rörer Riksens allmänne styrelse, Oeconomien i Landet, och och det som allmänt kunnogt wara kan, skal hos Stånden in pleno föredragas, som förut stadgat är; 2. Hörer i lika måtto til Secrete Utskåttet, Statz-Wärcket; 3. Krigs- och Ammiralitets Collegiernes berättelser om Fästningarnes, Arméens, Flottans och Siö-Militiens tilstånd; 4. Banco-Wärcket; Och 5. hwad som Stånden in pleno til Secrete Utskåttet remittera. Skulle någon sak behöfwas utarbetas, innan den Secrete Utskåttet föredrages, kan antingen wederbörande Collegiers betänckande infordras, eller af Secrete Utskåttet nämnas en Deputation utaf deß Ledamöter, öfwer samma sak: när då någon sak på sådant sätt, eller elliest,

uti