Hoppa till innehållet

Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
2539
Riksdags-Ordning. 1723.

med Riksens Råds Råde kallas, eller de sielfwe uti deras sidst författade Beslut sig en wiss dag förbehållit.

II.

Konungen eger med Råds Råde utskrifwa Riksdagen, och igenom tryckte Påbud, som medio Septembris förut af Predikstolarne i hela Riket upläsas, med mindre Riksens tilstånd fordrar, at kundgiörelse terminen förkortas, sammankalla Ständerne til den ort och dag, som för är utsatt, eller der ingen dag utsatt är, eller förändring behöfwes med orten, den dag och ort, som Konungen med Riksens Råds Råde utsätter.

III.

Är Konungen frånwarande, siuk eller genom döden afgången, så utskrifwes Riksdagen af samtelige Riksens Råd. Infaller någon annan oförmodelig händelse, hwaruppå Riksens wälfärd och Ständernes frihet beror, så böra Riksens Råd äfwen ock då genast utskrifwa Riksdag.

IV.

Nu kan så wara, at hwarcken Konungen eller Rikssens Råd sammankalla Ständerne, et dera til hwart tredie åhr efter den sidsthåldne Riksdag, eller til den dag de i Beslutet sig förbehållit; Så bör wara ogilt alt hwad Konungen eller Riks-Råden imedlertid utom eller innom Lands giöra, och ware Öfwerståthållaren och Landshöfdingarne, wid hårdt answar plicktige, så framt wid förberörde tid, och inom den 15. Novembris intet kallelse Bref ifrån Konungen eller Rådet ankommit, at straxt sådant låta kundgiöra, på det Ständerne måge sielfmante sig medio Januarii der på följande uti Stockholm infinna. Til hwilken ända wederbörande hafwa at utwällia sina Riksdags-Män, som då ei mindre än Ridderskapet och Adelen uti Stockholm äga sig infinna; Då först bör företagas och afgiöras, huru det skal anses, at Städerne ei blifwit til Riksdag kallade.

V.

När så händer, at den Kongl. Thronen til et nytt wahl blir ledig, böra Riksens Ständer sielfmante infinna sig i Stockholm den trettijonde

dagen
P p p p