Sida:Samlat dokument RO 1723 ny fil.pdf/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2542
Riksdags-Ordning. 1723.

Cancellie Collegium förordnat dem at emottaga, inlefwerera, efter en deröfwer författad förteckning uppå dem, som sig angifwit, och på dem som uteblifwit, deraf et Exemplar derstädes förwaras, och det andra exemplaret i sielfwa Ståndet behålles. Börandes hwars och ens Fullmacht, der den för giltig erkiännas och Fullmächtigen i Ståndet inlåtas skal, så lyda, som följande Formular innehåller:

Wid den allmänna Riksdag, som kommer at hållas den - - - - blifwer, efter föregångit ordenteligit wahl N. N. på - - - - wägnar härmed befullmächtigad, at sluta och afhandla de der förekommande ärender, och derwid noga acht derpå gifwa, at alt det, som länder til befordran af Guds Nams ähra, och wår wedertagne rena och sanna Religions öfning, Rikets allmänna bästa och sanfärdiga nytta, samt bibehållande af Ständernes frihet och hwart och et Stånds wälfångne Privilegier och rättigheter, må efter yttersta förstånd, redeligen styrckt och befrämjat warda; ställandes sig Sweriges Rikes Fundamental Lag och beswurne Regerings Form samt Riksdags Ordningen til skyldig efterlefnad och rättelse, serdeles at han icke inlåter sig uti något hemligit eller uppenbarligit rådslag til ändring uti det faststälte Regerings Sättet, emot Kongl. Försäkringen och Regerings-Formen, mindre sig til något emot samma Regerings Sätt stridande slut begifwer, efter som alt sådant ändå ogilt och kraftlöst nu och i framtiden wara skal. För öfrigt skal N. N. sig ombeflita, at til et rättwist slut befordra de angelägenheter, som honom i synnerhet på (mina)(wåra) wägnar anförtrodde blifwa.

X.

Hwart Stånd församlar sig på sitt ställe, der Ståndet har sin sammankomst; men innan något företages, utnämner Ridderskapet och Adelen för sitt Stånd sin Land-Marskalck, och de öfrige Stånden deras Tahlemän, hwaruti det ena Ståndet, så wäl som det andra, har sitt fria wahl; Och bör den blifwa Land-Marskalck eller Tahleman som mäste rösterne i Ståndet falla uppå; Doch ingen dertil kallas, som icke infödd Swensk Man är, och upfödd i wår rena Evangeliska lära. När det är skiedt, böra de, innan de sitt Embete tilträda, aflägga hwar i sitt Stånd efterföljande Ed:

Jag N. N. lowar och swär wid Gud och på Hans heliga Evangelium,

at