Sida:Serlachius Sakrätt 1899 1900.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6

indelas till hemman. Genom brytande af hemmansindelningen tillkomna äro åter allmänna vägar, tomt till kyrka och begrafningsplats, som utlagts i annan ordning än genom styckning eller afsöndring, vissa kronoparker, för allmänt behof expropierad mark samt städernas afhysta omrdåe.

En stads afhysta område är väl en fastighet för sig. Men indelas detsama eller en del däraf i tomter, uppstå skilda fastigheter, hvilka lagen betecknar såsom fastighet i stad. Tomtindelningen bestämmes genom den af regeringen faststälda stadsplanen; det icke indelae området förblir fortfarande stadens mark. De enskilda tomterna hafva hvar sin skilda nummer, hänvisande till stadsplanen, hvilken jämte den därtill hörande tomtboken angifver hvarje tomts läge, längd och bredd. Tomt betecknas genom angifvande af nummer och kvarteret, hvari den ligger.

Såsom ett slag af saker nämnes stundom »universitas facti» och »universitas juris». En universitas facti vore för handen, då skilda saker så tjäna ett gemensamt ändamål, att de te sig såsom ett ekonomiskt helt. Med universitas juris förstås åter sammanfattningen af de rättigheter, hvilka ingå i ett bo. I ingendera fallet föreligger dock ett nytt rättsobjekt. Såväl universitas facti som universitas juris är i och för sig blott en kollektiv benämning. En annan sak är, att den ekonomiska samhörigheten har vissa rättsvärkningar, såsom exempelvis den, att vid utmätning ej får ett från annat så söndras, att det varder för egaren onyttigt.[1] Likaså kan användandet af dylik kollektiv-benämning vare sig i lagbud eller rättsärende innefatta, att de tillämpliga rättssatserna eller den genom dessa eljest gifna gestaltningen af rättsförhållandet i ett eller flere afseenden modifieras.

2 §.

Under en saks beståndsdelar inbegripes det, hvaraf saken består. I vidsträckt mening hör till beståndsdelarne allt, som bildar saken. Språkligt har dock ordet »beståndsdel»

  1. U. L. 4: 29.