Sida:Serlachius Sakrätt 1899 1900.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16

begreppet delning är, såväl att styckandet är uttryck för en därpå riktad vilja, som att delarne blifva likartade med det hela. En styckning, som inträder genom yttre naturtilldragelse eller ofrivilligt genom mänskligt tillgörande, betecknar språket ej med ordet delning, utan såsom ett söndrande. Äro delarne, som vid styckning uppstå, icke likartade med det hela, karakteriseras företeelsen likaledes såsom ett söndrande eller sönderdelande, stundom ock såsom ett frambringande af något väsentligen annat. Men icke mindre väsentligt för det skeende, som inbegripes under delning, är den yttre följden, att den förra saken icke vidare är till, utan i dess ställe trädt två eller flere. Saknas påföljden, föreligger blott en tänkt delning eller ock en indelning.

Delbarhet är en egenskap, hvilken väl tillkommer materien såsom sådan, men därför icke hvarje sak. Ty en sak blir ett stycke af materien endast genom viss form eller vissa egenskaper i öfrigt eller genom hvardera, hvilka göra detsamma egnadt att hafva sin skilda ändamålsbestämning. Lägges saken i sär på sådant sätt, att delarne icke motsvara samma ändamål som förut det hela, är detta ett förstörande af saken, ej en delning. Med sagda ändamål motsvara delarne endast om de äro likartade med det hela. Delbar är därför blott den sak, som tillåter styckning med värkan att delarne blifva likartade med det förra hela.

I vissa fall är delning utesluten i följd af rättsbestämning. Af fastigheter, hvilka icke äro jordlägenheter, äro flertalet odelbara; om och i hvad mån delning af kronans odisponerade mark får ske bestämmes af kronan. Odelbar är ock »stadens mark», eller den till tomter icke indelade delen af stads område; tomts delbarhet åter beror på föreskrift i stadens byggnadsordning. Däremot är delning af jordlägenheter tillåten under vilkor, att hvarje genom delningen uppkommande lägenhet utgör minst 1/300 mantal och tillika innehåller minst 5 hektarer skattbar mark. Innefattar delningen afsöndring, erfordras ytterligare att parcellen icke öfverstiger 10 hektarer, om detta område kunde afskiljas till själfständig lägenhet, hvarutom afsöndring från kronohemman och stad