Sida:Serlachius Sakrätt 1899 1900.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62

någon delning öfverhufvudtaget alls eger rum. I regeln fordras väl en norm, enligt hvilken tillgodogörandet af afkomsten och, vid objektets förbytande mot annat, af vederlaget får ske, och likaså en norm, som angifver vilkoren för gemenskapens upplösning och grunden, enligt hvilken denna bör försiggå. Men förhållandet kan ock vara sådant, att den rättsliga makt, rättigheten innebär, tillkommer de samberättigade uteslutande tillsammans, så att såväl de handlingar, hvilka i kraft af rättigheten få företagas, få företagas allenast af dem alla gemensamt, som ock de rättsvärkningar, hvilka i öfrigt äro anknutna vid rättighetens tillvaro, inträda för dem tillsammans.

Huruvida i förhållandet mellan samberättigade delning af rättighetens innehåll eger rum eller icke samt i förra fallet kvotdelning eller annan delning, det bestämmes af det rättsfaktum, som gifver upphof åt samberättigandet. Kvotdelning är sålunda utesluten, där dödsbo i grund af arf eller testamente tillfaller flere, eller där genom äktenskaps ingående eller gemensamt förvärf för makarne egendom sammanföres till ett för dem gemensamt bo, likasom slutligen då egendomen sättes under bolag eller förvärfvas för detta. Icke heller annan delning eger rum mellan arfvingar i bo oskifto, så länge de icke »satt sig i boet», för hvilket fall arfvingarnas rättsställning är ordnad med strängt genomförande af fordringen på allas samvärkan och odelad gemenskap, hvaremot bogemenskap i öfrigt medför annan än kvotdelning enligt de för nämda förhållanden särskildt gällande regler. Härutöfver är kvotdelning utesluten i fråga om allmänning och nyttjandet i stället deladt efter delegarens husbehof.

I öfriga fall föreligger åter kvotdelning. I fråga om fastighet går dock alltid jämsides med kvotdelningen en begränsad delning af nyttjandet. En sådan invärkan på saken, som af lagen icke anses innefatta en skild fördel och icke heller medför en förändring af denna, såsom exempelvis vandrande å lägenhetens mark, är nämligen hvarje delegare öppen, hvaraf vidare är en följd, att samegare, som vare