Sida:Svensk Zoologi.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
VIII

storiens otillräcklighet i frågan om Jordens ålder; dess inre och yttre beskaffenhet; Centralvärman m. m. — 2:o Om Naturkroppar i allmänhet, deras indelning, vettenskaperna som deraf uppkomma m. m. — 3:o Om Organiska kroppar, hvarvid ibland annat betraktas t. ex. lifskraften, ... särskilta fortplantningssätt, foster, batard, missfoster, vård om affödan, föda och näring, ... ersättningskraft af förlorade delar, invertes bygnad, de förnemsta organerna, ... kärlek till lifvet, hvila, dvala, ålder, död och förstöring. — 4:o Om Systemer, olika grunder för dem, särskilta Auktorers Systemer m. m. Djurrikets indelning i 12 klasser. — 5:o Om Däggande Djuren, 6:o Fåglarna, 7:o Amfibierna, 8:o Fiskarna, 9:o Blötdjuren, 10:o Skorpklädda djur m. m. Uti Kapitlet om Organiska kropparna har jag allestädes bjudit till att visa den öfverensstämmelse, som är emellan Djur och Växter, och så väl de Lagar Naturen vanligast synas följa, som de, hvilka hon mindre ofta tyckes vara underkastad vid dessa kroppars urbildande, underhåll, fortplantning och död. Afsigten med detta arbete är att i största korthet meddela en allmän öfversigt af Djur- och Växtriket, samt att fästa en ofta nekad uppmärksamhet på de Naturkrafter, som användas i stort, förnämligast inom dessa Riken. Så snart helsa och ledighet medgifva att fullborda detta ofvannämde Utkast, skall det såsom ett slags Inledning till Svensk Zoologi och Sv. Bot., lemnas i Allmänhetens händer. Stockholm den 14 Febr. 1806.

C. QUENSEL.