Sida:Svensk Zoologi.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

vii

som helst, må vara försäkrad att hans upptäckt med all tacksamhet och bibehållande af uppfinningsäran, skall i Sv. Zool. användas. Likväl och till undvikande af möjliga misstag, nödgas man anhålla att på ganska kort tid få till granskning låna det nya beskrifna och ritade föremålet, innan det kan i Verket inrymmas. Af Hr. Landskammereraren Billbergs berömliga nit för Vettenskapen och vistande på Gottland, har Sv. Zool. som man hoppas, åtskilliga vigtiga tillägg att vänta, och det skall blifva för mig en angenäm pligt att lemna dem i Allmänhetens händer.

8:o Teckningarne, som Hr. Ryttmäst. och Ridd. Palmstruch meddelar, blifva alla, så vida möjligt är, efter naturen och så fullkomliga, som en god vilja och skicklig hand kunna åstadkomma. Hans föresats är att med yttersta noggranhet och efter en på tabellen utsatt skala, iakttaga längdemått och proportioner delarna emellan. Då skalan saknas är Djuret ritadt i naturlig storlek. (Genom förseende har den blifvit utglömd på Tab. för Elgen).

9:o Till en början utkomma blott 4 häften om året; men om Allmänhetens bifall blifver uppmuntrande och inga andra hinder möta, kommer detta antal att framdeles ökas till 6, eller ett Band årligen.

Slutligen torde någon tilläfventyrs finnna anmärkningsvärdt, att en för vår tid passande Inledning till Djurläran i allmänhet, bort föregå detta Verks utgifvande. Också hade det varit min önskan att sistlidne höst kunnat få sluta ett i detta afseende påbegynt och mer än till två tredjedelar färdigt arbete, kalladt: Utkast till Organiska Kropparnas och i synnerhet Djurens allmänna kännedom. Det innehåller i särskilta Afdelningar, 1:o Kort inledning eller undersökningar om den Planet vi bebo; dess ålder i anledning af fornlemningar, som af Naturalhistorien kunna granskas; Hi-