Sida:Svensk Zoologi.djvu/153

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


ÄTLIG

GRODA.

21

smaklig rätt, särdeles for Fransmännen, änskönt mindre prisad af vissa andra nationer. För att i sådant afseende fånga dessa djur, brukas att taga dem med nät vid fackelsken, hvaraf förskräckta, de icke gerna Hy undan. Snåla af n.ituren, metas de äfven på krok med bete af maskar, brödbitar eller endast en röd klädeslapp. Andra metoder gifvas äfven, såsom med den af Rösel beskrifna Troschschnepper, ett slags båge af trä, på hvilken en lång och med hulling försedd pil lägges. Den är fästad vid bågen med ett snöre, som tillika spänner densamma, och då den afskjutna pilen träffar grodan, uppdrages hon med det vid pilen fastgjorda snöret. Ett annat instrument är det på tyska sä kallade Klitschangel, en krok hvarvid en röd klut fästas. Redskapet nedsänkes, då vid rörelserna af den färgade lappen grodan infinner sig och fastnar med huden på kroken som hastigt uppryckes. I Schweitz betjenar man sig af elt ännu enklare sätt, eller ett slags räfsa med långa och täta piggar; när denna kastas i vattnet och hastigt drages tillbaka, medfölja tillika grodorna.

Tjenligaste tiden att fånga dem är erter midsommaren, sedan de parat sig, emedan de då anses mera smakliga. De linnas dock tidigare, såsom i Maj och Juni, men lemna mycket senare sina vinterqvarter än andra arter; hvarföre det är säkert,{ att på de orter, der man till salu utbjuder denna fä)ska mat bittida om våren, den då snarare tages bland de vanliga grodorna, hvarvid paddungar äfven stundom få följa med. Kär huden är afdragen kunna de ej åtskiljas, och troligen löper man ingen fara vid misstaget.

Hvad som i de Latinska köken af grodor blifvit brukadt eller användes, hör egentligen icke till denna art utan bör vid beskrifningen af den allmännare anföras.-

Tab. — Tvenne Grodor under parningen, för att föreställa dem begge, efter Riisels original. Förminskade i den proportion skalan utvisar. — 2. en tre års gammal grodyngling. — 3. nysläppt rom. — 4. larvens form i romkornet kort förrän den kläckes. — 5. en nykläckt larv. — 6. en några dagar gammal med fransar. — 7. larvens tredje förändring. — 8. den fjerde. Alla ilgg. 2—8 äro i naturlig storlek.