Sida:Svensk Zoologi.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


26 FJÄRILEN MACHAOIT.

Den utmärkta åtskillnaden af denna nya gestalt från den förra, och de föregående ombyten fästade icke mindre de gamla Grekernas blickar. De afbildade Fjätilea som en sinnebild af själen och de benämde honom med samma namn (Psyche). Sannolikt bevisar detta, att de bystc någon dunkel tanke om ett framdeles förädladt tillstånd lör de dödliga, sedan lifvet upphört.

Rummet tillåter oss icke att här anföra allt det besynnerliga i många af Fjällvingarnes hushållning, deras olika härkomst, utseende, sätt att föda sig, skyddsmedel, den skada de åstadkomma, och de fördelar som af dem kunna hämtas. Under en gynnad fortsättning af Verket, torde detta i sin ordning beqvämligare förekomma. Vi naste nu inskränka oss'blott inom några allmänna anmärkningar öfver det slägte, hvartill den arten hör, som härjemte föreställes.

Dagfjärilarne, Papilioner eller Sommarfåglar vanligen kallade, skilja sig från de öfriga slägter af fjäilvingarne genom sina spröt, som emot ändan äro tjockare och hos de J/nsta Mahhformiga. De flyga endast om dagen, och då de hvil'at hållas vingarne lodrätt, så att de yttersta spetsarna röra hvarandra. För alt med mera lätthet igenkänna de j5oo särskilta arter som kring jordrymden blifvit upptäckte, uppfann vår odödlige Linné en egen, sinnrik metod alt i 5 familjer indela dern. Den har vunnit samtidens bifall och lär icke sakna efterverldens. Se här är den:

i. Riddare, hvilkas öfre vingars yttre kant är längre an den bakre; och desse delade han i i. Trojaniske och 2. Grekiske *).

t. Heliconier: vingarne smala och i kanten odelta. De öfre aflånga och längre än de undre, vanligen mycket kortare.

,Parnassier: vingarne mer rundade och kortare samt till en del eller alldeles blottade på fjäll, och genomskinlige. Denna familj är af Prof. Fabricius skild fi ån de näst föregående.

  • ) Han upptog således alla Jr namn som i forntidens historiar

forekomma: för Trojanerne, alla de hjeltars och stridsmäns som deUogo i det ryktbara kriget; för de Grekiska, de som i Grekernes häfdes finnas , och for Heliconier, Danaider och Nyraier sädana som » gamla Mytologien äro antecknade.