Sida:Svensk Zoologi.djvu/202

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


£4

EiDER-GÄS.

och hårdt med en pinne då orenligheter! nedfaller och det bästa dunet rullar sig kring strängarne och afpJotkas. Det öfriga rensas med fingren. Detta sätt är nästan lika med det på Gottland brukliga som v. Ldnné omtalar.

En annan metod är den, att sedan dunen blifvit väl soltorkade i Hera dagar och om aftnarna fyllda i säckar, hvilka, i fall väderleken är fuktig, inläggas i en ljum bakugn för att så mycket snarare torka, dunen sedermera utbredas på ett slags bänk med täta spjälar på längden lik en vagnsstege. På denna klappas dunet med käppar, hvarvid orenligheten utfaller och dunet blir qvarliggande. Det befrias härigenom från den vidhängande lettman och fuktigheten af de främmande delarne som minska dunets spänstighet, men som nu blir både lättare och vidgar sig. Härvid bör märkas, att det af döda fåglar plockade, är ej att förlikna med det som tages ur boet (Live down), emedan det är hvarken så moget, som då det lossnar af sig sjelf, och dessutom, då det våldsamt" afrifves, mera fettma åtföljer som efteråt förderfvar dunet.

Detta dun utgör, utom nyttan i hushållet till ofvannämde förnödenheter, «n icke obetydlig handelsvara. I Danmark t. ex., har man antecknat, att vissa år ankommit från Island hela 5oo marker rent dun, och emellan i5oo-2000 af mindre god beskaffenhet. Isländska Kompaniet har sålt inom lika tid för 4°°° R:drs värde, då marken, för det rensade blifvit räknad till 2 R:dr. Utom delta hafva andra personer genom en lika handel haft en icke mindre betydand» vinst. Afsättningen sker på Tyska och andra Europeiska orter. I Sverige är för brukandet, utom i Norra Provinserna nu för tiden, kanske, mindre allmänt. Emedlertid är icke fågeln sällsynt vid stränderna af Östersjön, som förut sades. På ön Furilen nära Gottland samlas Eiderdun årligen *). Tre-fyra marker äro tillräcklige för en hel dunbädd, om hvars lätthet och värmande egenskaper vintertiden, knapt är nödigt att tillägga mer, än att de tillmälen som någre gjort Eiderdunet såsom en orsak till Epileptiska anstöter visst icke äro grun

  • ) Eider finnas här nog pa holmarne rid Fårön, men handteras ej rätt

här, ty fåglarna skjutas, och det in värre är, eggen uppsökas till pankakor. Ja , ma* ser dessa fåglar utsira Stockholms Södra fiskegångar. D«n tid torde komma, dä d«ra» förträffliga dun gör dem sikra för skytten. Linih Gottf. i«ta. as Ju#. 1741* ■» 198»