Sida:Svensk Zoologi.djvu/298

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


34 TAGELMASK.EX.

blir dens bane, som hyser detsamma *). Göre berättar sig äfven sett tagelmaskar hos grodor, odi Miltler hos Here riskar, hvarjemte Pallas tillägger, att masken iribouar sig i deras gälar, hvaraf fiskarne dö. Också i Tyskland, der masken från längre tider falt namn af fVasserhalb't skall denna benämning härröra deraf, att man trott kalfvar sluka honom med dryckenj hvarefter de efter hand aftyna. Dylikt skall, enligt Pallas (N. Jsord. Beytr.), hé händt 1777 längs efter Obfloden, der hästar och boskap oförmodligen stupat, och befunnos invertes behäftade Died Tagelmaskar (Haarwurmer) som de med vattnet insörplnt, oth hvilka, sedan de genomborrat magen, inträngt i ielttn och lungan. Vi böra icke bestrida dessa uppgifter, och tillika icke förbigå en annan af mycken ryktbar bet, det kanske blott på inbillningen fotade tillmålet, som i somliga landskaj) göres djuret, alt genom styng orsaka fulslag eller en i fingeiändarne och nära naglarne uppkommen högst pinsam värk och påföljande bulning (I'ana;itium, paronytliia;. Hirpå grundar sig del välkända namnet Onda hutat, som man derföre tillagt masken. Man liar likväl i sednare tider trott dessa beskyllningar ogrundade, och tillskrifvit blott den hastigt omvexlande kylan eller värman, för hvilken händerne varit insatte, den verkliga orsaken. Men då i synnerhet sådane personer, som nödgas ofta väta händerne, såsom fiskare och tvätterskor, löna ett dylikt nussöde , torde icke med fullkomlig säkerhet ännu kunna afgöras, huruvida fågelmasken är alldeles oskyldig. Spielman har dessutom genom sina nyare uppgifter icke betagit oss alla tvifvelsmål***).

•) Att larver, som vänta deras förvandling under rattenyran, äro för sadana kräk utsatte, är således mindre undeiligr; nien att futlkoitfnade skal-insekter, hvilka både som laiver och utvecklade bebo del torra, kunna herbergera dem, mä icke lika län förklaras. Svarte har sett en honom af Herr Schönherr benäget meildelad Gordius, ej olik den vanliga, men något möikaie och 6 tum lång, hvilken blifyjl tagen i en lefvande Carabus latusl Kanske har det händt, alt den efter sin natur glupske skalbaggen slukit någon sidan, emedan Göze omtalar att Tagelmaskar blifvit efter regnstormar funne hoplais strödde på jorden.

    • ) Vid händelser af denna smältande krämpa, af hvad or*ak den mu

härkomma , torde följande medel genast i böljan kunna användas. Ett nyvurpit egg öppnas och hvitan skiljes Eran gulan, hvartill blandas ett par knifsuddar salt, som, för att väl smälla, med en trädpinne omröres. Detta liniment bredes på linneskaf som svepes om det sjuka fingret, hvilket sedan löst förbindes. Under de följande 2:ne dygnen vidröres icke förbindningen, d£ man efter den tiden finner bul-