Sida:Svensk Zoologi.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
36
TAGELMASKEN.

Holländska kustbesittningarne i Afrika, der särdeles Negrer och någon gång Européer, som länge vistats ibland dem äro af honom hemsökte. Man har också icke sällan upptäckt honom hos de olycklige, som slafhandeln flyttat till de Europeiska kolonierna, dit han medföljt dem.

Masken liknar en fin fiol-sträng och innästlar sig under huden i tela cellulosa och emellan musklerne på alla bara ställen. Mest träffas han vid de inre delarne ifrån knäet till fötterne, i ljumsken, på ryggen, halsen och armarne och någon gång i scrotum. Ligger han nära ytan af kroppen, kan han kännas med fingrarne; men om han inträngt djupare, märkes han dubbelt mer genom pinan som uppväckes i den icke utan svårighet rörda lemmen. Mångfaldige äro meningarne om upphofvet till detta rysvärda onda; men af alla synes den sannolikast, att kräket i förstone oändligen fint och knappt märkbart, antingen i vattnet eller i stoftet, råkar något blottadt ställe af kroppen, der det intränger och småningom under förloppet af månader och äfven år vinner en längd af ända till sex alnar! Om masken dör inom sitt boställe, retar han som en främmande kropp, och uppväcker efter hela sin längd varflytning. Men merendels, sedan han en obestämd tid vistats under huden, söker han sjelf sin utgång: en bulnad visar sig, midti hvilken en blåsa bildas, som ändtel. brister, och masken utkommer jemte den utsipprande vätskan. För att då befria sig från den besvärliga gästen, bruka Negrerne att klyfva en träpinne till hälften, i klåfvan af hvilken den utträngde maskändan häftas, och masken utvindas tills motstånd märkes. 3 tum ungefär medfölja hvarje gång. Morgon och afton förnyas detta upprullande, till dess masken hel och hållen medföljt, ehuru månader stundom fordras till förrättande häraf. Skulle han olyckligtvis under detta afslitas, blifva fistulösa sår ofta följden, och kallbrand kanske vållar förlust af lemmen och äfven lifvet. Löfler, en läkare som sjelf besökt maskens stamort, berättar likväl, att detta utdragande går mycket lättare hos somliga och utan särdeles plåga, hvilket dock beror af personernes olika tillstånd och retlighet, det angripna stället och af maskens längd. Stundom åtföljas värken af en stark feber. Alla invertes medel såsom van Swietens mercurial-mixtur, aloé, svafvel, kamfert med fl. ha befunnits overksamma, att i förtid utdrifva masken. Säkraste förvarings-sättet för Européer på Afrikanska kuster-