Sida:Svensk Zoologi.djvu/31

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


LAPP-TATTItfG. 3

genom det mörka dunfästet (racliis), liksom delad långsefter i 2:ne. Bröstet och Buken äro smutshvita; stundom finnas smala korta och mörka streck på sidorna af bröstet, nära vingarna; de smutshvita småfjädrarnas dun, som finnes vid basen, är mörkt eller svartakligt. Fötterna äro svartbruna. Bak-kloen är ej alltid lika lång, men merendels längre än tåen och temligen rak. Honans färgor äro mindre lifliga, eller mera bleka, och do svarta fläckarne på hufvudet Hnnas icke; hon har i stället på na.cken mörkbruna fjädrar med ljusare kant och är på sidorna och inunder smutshvit; stundom synes den bruna fläcken på halsen, ehuru blekare än lianens. I öfrigt är hon lika med hanen.

I Juni månads början under en resa till Lappmarken, s^8 JaS * Torneå stad, ehuru sällsynt, denna Tättingart, som der anses för en sångfågel och hålles derföre stundom i bur. O. Fabricius säger att den sjunger förträffligt, fladdrande med vingarna liksom Lärkorna. Pallas har sett den skocktals, om våren, i norra delen af Siberien, kommande söder ifrån och uppehållande sig då på åkrarna; vid floden Jaik träffade han om hösten sin så kallade Ember. passerina, som jag anser endast vara en ung håna af Lapplättingen. O. Fabricius har anmärkt, att den kommer om våren till Grönland, senare än Snö-tättingen, och flyttar derifrån tidigare om hösten, samt att den lefver på fälten, och är mindre allmän. Bechstein säger att den fångas i Oktober i Thiiringen, och skall ofta, om vintern, träffas tillika med Snö-tättingen .(Emb. nival.) i Tvskland. Pennant anför, att den linnes på Ferröarne och att den lefver öfver vintern i Hudsons vik. Det är således ea Flyttfågel, som tillbringar somrarna i norra delen af Europa, Asien och Amerika, men flyttar åt sydligare orter» när vinterns ankomst beröfvar honom tillgång på föda.

Denna består af allehanda växters frö, såsom de af gräs, åkerväxter och sälgarter, hvarföre Lapp-tättingen bör kunna uppfödas med frö af hampa, rofvor, vallmo och äfven med mjukt hvetebröd. Men han äter också Insekter, och torde i synnerhet derföre nödgas öfvergifva norden, vid vinterns början. Han springer gerna på marken såsom Lärkorna, men skall äfven sälta sig i träd •ch hoppa på grenarna liksora Tättingarterna. Sången

5