Sida:Svensk Zoologi.djvu/333

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 33.

NEINÖGON-SLÄGTET.

Petromyzon. På Fr. Lamproye. På E. Lamprey. På T. Neunauge.
Naturen af fiskarnes skelett, mer eller mindre hårdt till sitt ämne, hänvisar till den allmänna fördelningen i ben- och broskaktiga.

De förre utgöra det största antalet af hafvets invånare i de flesta slägter bland fiskarne. De sednare, hvilkas muskelfästen äro brosk i stället för ben, och i vissa afseenden likna Amfibierne, hafva tidtals blifvit satte i klass med dem, och kallade Halffiskar (Nantes).

Vår samtids Ichtyologer, ledde af säkrare grundsatser stödde på den inre byggnaden af djurens kroppar, hafva likväl genom förnyade granskningar, funnit naturenligare att återföra dessa misskände till Fiskarne, med hvilka de öfverenskomma i det allmänna af kroppens form, och ännu mer genom bristen af verkliga lungor.

Desse så kallade Halffiskar innefatta flera slägter, hvilka äfven sins emellan genom förhållandet af respirations-organerne äro åtskilde. Artedi, som med oförliknelig ifver forskade i fiskarnes historia, sökte först af alla att på ett vettenskapligt sätt bestämma deras rangordning, på hvilken äfven de ofvannämde af honom anfördes under tvenne afdelningar, hvaraf den förra borde innefatta Fiskar med benfria gälar och kallades Branchiostegi, och den sednare sådane hos hvilka fenorna voro egentligen broskäktige och benämdes Chondropterygii[1].

  1. Hos båda ordningarne äro gälarne icke synlige, som på fiskar af de öfriga. Namnet Branchiostegi innebär denna betydelse neml. med täckta gälar; och Chondropterygii, fiskar med fenor af broskaktig natur. Begge sakna dock det sanna uttrycket af föremålens rätta förhållande. Hos begge är bensubstansen eller djurskelettet broskaktigt, äfvensom gälarne dolde. — Bloch, för att undvika svårigheten, förenar dem alla under en afdelning: Knorpelfische (Cartilaginei). Cuvier åter, som behåller Artedi ordningar, delar de dertill hörande Broskfiskar i den 1. med vidhäftade gälar och komma vissa Amfibier närmast, och 2. med fria gälar. Retzius ändteligen, som af gälarne, antingen dolde eller bara, antagit hufvudindelningen af fiskarne; uppställer de förra under ombytta namn i 1. Chondroidei, som äga bara andhål, och i Enchelares, hvilkas gälar med anvuxna lock betäckas.