Sida:Svensk Zoologi.djvu/351

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SAXDriLL-SLÄNDA. 6l

lika på de större arterna), hvarmed sannolikt makan omfattas som hus Trollsländorna. Hittills har man icke kunnat upptäcka parningssättet. Rcesel slig hos de af honom öppnade honor små allunga egg, litet tjockare St ena ändan och rödaktig* i il 1 färgen. Hvar de läggas är ännu obckant; men det är shkert att de ge ursprung ät Myrlejonet, som skyndar att bittida öfva sin konst och sina ilibragder, tills det t fter naturens ordning under Sländans gestalt skall sluta sin bana.

Ehuru sländan stundom visar sig om dagen, lätt känd aF sin dallrande f'ygl> torde, som Rcxsel äfven anmärker, nattens lugn snarare gynna hennes rörelser. Att sluta från de slags niiringsverktyg hvarmed hennes mun är försedd, skulle man räkna henne bland Insekternas Hökar *). Det är så mycket möjligare som många insekter, särdeles fjällvingar, sväfva omkring i luften under den skumma tiden af dygnet. Emedlertid felar oss ännu bevis på sådan roflystnad. Hvarken Rcesel eller Réaumur kunde utforska del. Men den sednare ägde erfarenhet »att en SandpillSlända med synbart begär ofta mottog stycken af plommon som bödos henne, och hvaraf han slutade att, åtminstone någon del af dessa djurens föda måste hämtas ur vextriket, under den korta tid som är öfrig för dem till att paras och dö.

Tab. — fig. i. föreställer en grop, hvari larven synes liggande med öppna käftar utom sanden. 2. sattet huru denita grop formeras, (efter Réaumurs och Rccsels hgg.). — 3. Larven i naturlig storlek. —■ 4. densamma större gjord och sedd ifrån undra sidan. — 5. en af käftarne särskilt, med dit dcii inneslutna pumpröret; mycket förstorad!. — 6. ett bo, eller sandkula. — 7. detsamma sett ini samt puppans läge. — 8. sältet huru puppan utkryper. —• 9. Sländan eller en hane fullkomnad, sittande i hvilando st iiining. — 10. en hona llygande; begge efter naturen tecknade. — * ett stycke af en vinge, lörstorodt. — 11. hufvudet, med synglaset betraktadt, för att visa mundelarne. — a. ett af de längsta munepröten. — b. ett af de medlersta. — c. de båda innersta samt undra käftarne hvilande på undra läppt»n. — 12. ett egg i nat. storlek. — l3. ett sådrtnt iörstoradt.

•) Libellul» declaratae sunt accipitres gymnopterorum. Lixx.