Sida:Svensk Zoologi.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

III

Boksamling, har likväl, genom sin liberala Ägares godhet, ofta för mig varit öppen och satt mig i stånd att af många nya och dyrbara Verk lära känna mer än titlarna; den tacksamhet jag derföre är Honom skyldig, förklarar jag med uppriktig glädje och lyckönskar mig att äga denna uppmuntran af en v. Linnés Dissipel, som bibehåller ungdomens värma och nit för sin odödlige Mästares vettenskap, för hvilken Han årligen gör betydliga uppoffringar. — Det är utan tvifvel lättare att uppehålla sig vid en Klass i sänder, än att på en gång omfatta alla. Den Sakkunnige må dömma derom och lär dervid icke förgäta, hvad enkla delar af Naturalhistorien t. ex. Insektläran ensam, fordra för att studeras; och att det är nödvändigt, till bestämmande och granskning af en enda art, att känna de närgränsande, så väl som att äga en allmän kunskap om hela klassen, till hvilken arten räknas. Likväl tillåter icke den gifna planen, hvarken för Svensk Bot. ej heller för Sv. Zoologi, att utarbeta någon klass särskilt. Möjligheten att få efter Naturen tecknade figurer är första villkoret, och af figurerna måste för hvart häfte göras ett urval, som både för köparen och säljaren kan vara fördelaktigt. —

På åtskilliga ställen (Sv. Bot. Tom. I. Till. s. ix. — T. 2. Till. s. xx. — T. 4. Häft. N:o 5. Erinr.) har jag besvarat förmodade eller verkligen gjorda inkast mot planen till Sv. Bot. I afsigt att förekomma sådana för Sv. Zool., anser jag som en pligt att uppge de skäl, som jag dervid tyckt böra komma i fråga. — 1:o Derigenom att i hvart Häfte förekomma Djur af olika klasser, har Läsaren tillfälle att snart nog få en allmän öfversigt af hela Djurläran och det är utan tvifvel en vinst för vettenskapen att bli betraktad i sin vidd; — säljaren behöfver ej frukta minskad afsättning på de Djurklasser, som af Allmänheten tilläfventyrs äro mindre omtyckta: Fågelkännaren måste, då han för sin vetten-