Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SÖK.TYTA.

57

Tytan är en bland ityttfåglarne, och visar sig om våren öå de orter som äro hennes hemvist nnder parningstiden, och desse äro icke endast det Nordliga Europa och Asien, utan älven- Persien och Indien. I våra trakter bådar hennes ankomst äfven Gökens, hvars tärna (Gwas y go°) hon kallas i Wallis, och hvilket likaså hennes namn hos oss lär åsyfta. Slägtet synes icke talrikt. Tytan lefver ensam; enstaka träd äro merendels hennes vistelseort. Blott en liten tid ser man paret åtföljas, men de skiljas snart och bortresa essamtnn om- hösten, på lika sätt som de om våren ankommit. I någon håla af ett murket träd Täljer honan sitt bo, der hon, omgifven af stoftet och maskmjölet, i början af Maj, värper 6—10 egg, hvita som tlfenben, men så tunnskaliga att gulan lyser igenom. Under kläckningstiden födes hon af sin make med myror, sedermera också ungarnes näringsämne, och desse kunna knappt bruka vingarne, förrän de lemna nästet och öfverge hvarandra utan saknad»

På marken hämtar Tytan i synnerhet sin föda, sfdlnn vnder barkan på träden, ebum hennes tunga, styfspetsad lik Hackspiktns, lytkes lofva det. Hon besöker dtrfmot myrstftr.karne , hvilkas invånare hon samlar på delta Ifingt utskjutna och klibbiga redskap och sedan föruir, hvarom granskningen af lägelns inelfvor icke sällan öfvertyga.!. Under flygandet utspridas de böjliga stjertpennorna. Siillasitlande hålles kroppen rak på grenen och nästan bakåt lutad, och som sofvande fästfr Tytan sig längs r fi er trädstammen, tVII hvilket tåm«s ställning bidrager, ehuru hon likväl icke klifver som Hackspikarne, fastän hennes fötter likna deras. Man har äfven anmärkt, att blindtarm saknas hos henne liksom isos dem,

Hennes ljud är lika så eget som Gökens. Det är ett skarpt hvisslande, som skulle sakna allt behag, om ej den entoniga rösten vittnade em vackra årstidens annalkande *)■. Pet nr dock knappt en månad förrän hon tystngr,. och blir också sedan mindre synlig, Men icke mindre än lätet utmärka henne ock de besynnerligaste vridnmgar af halsen, än åt sidorna än bakåt,, med hufvudet böjdt mol

  • ) Be g»ml» kallade delta ljud strider. JJamnec Jynx häcleder sif; tu-I-

så Trån det Grekiska \vUiW, stfiJere. Sceliger; ;ij. : ;•.-..• Toc* iiiidet: Aris o(. A«.rn, a. ii