Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


BINNIKEMASK. gl

Zeder och Rndolpfii. De ha också uppdagat embryoner uti dem.

Från Sid-papillernö löpa a:ne af Werner först upptäck.'» rörlika karl, ett större och ett smalare, ända (ill eggstocken, dock utan att omedelbart dermed förenat. Om dessa äro Maskens kön-delar, är väl icke ännu nlgjordt; men. det synes ganska rimligt, alt Binnikemasken är Tråliönad, och att parning kan ske så väl genom särskilta leder på en och samma mask, som genom z åtskilda medelst förening sinsemellan af de papiller vi nyss omtalat, hvartill också djurets förmåga alt vrida, knyta och sammanrulla sig tyckes föranleda.

Mängden af egg som sålunda alstras, är ganska stor, ehuru det beror utan tvifvel af omständigheterna huru många qvarblifva och utvecklas, Ju mera fredade och ju mer passande vätskor do finna, desto större kan deras antal blifva. Enligt Bloch träffas redan fullkomliga egg hos en Mask som är endast 4 månader gimmal.

K hur u Binnikemaskens storlek är olika efter dess ålder, kan säkert icke P/inii uppgift besannas, att ban findes halta 100 alnar i längden. Det ar en gissning, härledd deriliån , att man ansett alla efter hvarannan bortgångna stycken af masken såsom hörande blott till en ende, fastän de varit af flera. Emedlertid har man sett exempel uti ett öppnadt Hk, att masken sträckt sig ifrån nedra mågmunnen till 7 tum ofvan slutet af ändtarmen, hvilket gör en längd af åtminstone i5 alnar, och mycket deröfver om Jederne äro hopdragne på masken. Man anser nu mera såsom säkert, oaktadt en fordom rådande mening om motsatsen, att Binnikemasken blott i den smalare eller hufvudändan äger förmåga att genom nya tillsatser eller leder öka sig, hvarföre ändamålet med dess utdrifvande icke lyckas, om denna ända icke medföljer. De stycken, hvilka ej sällan och ofta i mängd bortgå, och sedan äldre lider bära namn af Gurkmaskar, äga icke denna egenskap, och äro att anse såsom mer utbildade och liksom mognare delar, hvilka merendels eggstinna afsöndras och , sedan de uttömt deras innehåll, såsom öfverhlödige afförns genom tarmkanalen, under det de öfre hophängande lederne, småningom utväxande, intag» de förras ställe. Titi hvilken ålder en Binnikemask må hinna, kan icke lått, om någonsin, afgöras. Hunter såg en flicka, som i flera år lemnade Slycken af det breda slaget, och först på det 8:de hufvudändan