Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


§2 BINNIKEMASK.

af densamma. Och att storleken icke beror af dens ålder som hyser masken, derom vittna m-ölk]am, hos hvilka ganska stora redan funnits. Det är också sannolikt, att ibland det ansenliga antal som Intestinal-maskarne utgöra, deras lifslängd är i något lika förhällande med deras, ägares.

j "Vi ha förut sagt, att Binnikemasken var icke mindre bekant i de äldsta tiderne än nu. Också hafva locala omständigheter ibland bidragit till dess ryktbarhet. Plinius omtalar folket i Egypten, Arabien, Syrien och Cilicien såsom mest deraf besvärade, och Hatselavist, 17 sekler senare, besannar att tre fjerdedelar af Cairos invånare röna samma olägenhet. Om vissa trakter i Holland säges detsamma. Af de två arter som äro menniskoslägtets egne, är säkert T. Soliitm allmännast i Sverige, England, Italien och Wien; hvaremot T. lata ht mera gängse i Schweiz, Ryssland och Frankrike.

öfverallt der de gifvit sin närvaro tillkänna, har man tillagt dem egenskap af de mest illgörande varelser, i anledning af de krämpor, hvilka man förmodat af dem härröra. Vid anförandet tillförene af deras naturliga ursprung, ha vi yttrat en olika tanka. Gränserna för denna Afhandling tillåla icke nu vidare än upprepandet af de från Bin. nikemasken förmenta elaka tillfälligheter. Att han likväl kan ägas och stundom ovctterligen äges, utan någon dess åverkan, torde icke motsägas. Emedlertid, utom de så kallade vanliga fastän osäkra tecken för maskar, af stor mage, blekt ansigte, blå ring kring ögonen, utvidgade pupiller, kliande näsa, oren tunga, elak andedrägt, drag. lande, obehaglig känning af viss njulen föda, och lisa deremot af annan, häftiga knip, grumlig, tjock och hvitaktig nrin, har man äfven såsom verkningar af Binnikemask anmärkt en oordentlig matlystnad, daningar, svindel, convulsioner, fallandesot, Viti dens och andra nerfkrämpor jemte afmagrande och Tvinsjnka. Dessutom tilläggas vissa egna förhållanden såsom, vid stolgång eller krökningar eller äfven nysning, en våglik rörelse i underlifvet, åtföljd uF kyla derstädes och Öfver ryggen, eller en föreställning som vore ett band spändt under magen, ifrån den högra till venstra sidan, stundom med så mycken känslolöshet i hela venstra delen, att äfven ristning reed hvassa instrumenter ej märkes, utan endast några droppar svart blod utkomma ur såret, som också snart lakes *)■ Andre åter

V Lengsfeld Besclir. d, BsndTriirmer &c. Wtu i;s4-