Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


88

L 01>* SI ÄG T* T.

för alt sök» sin föda. Efter ii dygn blifva de orörlige och iörvandlas litl puppor, hvilka småningom få lopp ges ta II, Som «ftor följande ii dagar fullkomnas; och si sa är den nya kolonien inom 4 veckor danad och utvecklad. •)

Loppans lifstid beror af tillfället a!t para sig, emedan detta ar yttersta målet för hennes varelse. Emedlertid nyss utkommen i verlden,begagnar hon sin medfödda gåfva alt lyfta sig i högiScn och till afstånd flere ioo:de gånger större äa hennes egen längd. Mon gör således de vidsträcktaste resor , besöker obekanta orter,' framtränger djerft på de otillgängeSigaste lönstäälen, gynnad så väl af sin smidiga yta, sin pansarlika beklädnad, som af sina långa häftyg och de fina borstet hvarmed hennes delar äro besatte.

Men all» <Jesaa Loppans utsväfningar,åsyfta alt tiälfylleat. göra hennes blodiga aptit medelst ytans punkterande på dem af den däggaude klassen, hvilkas närs bekantskap h«n äger naturligt anspråk att göra; först och främst hos djurens Herre, och som det påstås, helst hos dess vackra halft s^och d«rnäst hos hunden bland husdjuren, samt haren, räfven och kanske flere af vildmarkens åboer.

Det är svart att säga, huru Loppan är nyttig i djur-eko- nomien. Hon följer sin bestämmelse som ett lefvande kopp. ningsmedel. Men af alla lifvade varelser röner hon likväl det olyckligaste öde. Hatad och förfölgd rör sin qvickhet, faller hon ett hvardags offer, ofta äfven för de skönaste fingrar, hviika3 ägarinna visst icke följer den helige Frartcisci och hans Ordens exempel, att räkna sådana mord till dödliga synder. Att sparn sig förebråelser, kunde andra nyttiga upfinningar användas. Harskin brukas t. e. i Datarne, att lägga emellan sängklädernc såsom förträffligt samlingsställe för gäsfeine. Antidoter och skyddsmedel, kunna äfven vinnas genom bruk af Poleya, Kyudcl, Surkullor, Ahl-löf och Jungfru-tvåls-poly- gon, då desse på behörige ställen spridas och utläggas,

Men må det icke eller förtigas, att snille ej eifer saknats för uptäcklen af en oideaielig Loppfälla. Den rönta fördelen

  • f dess lyckliga bruk är oss väl obekant; dock är det säkert,

•) Den urgamla fordomen om Loppms tvetydiga ursprung frS« smuts, damm och afskräden, anse vi således knapt nödigt att nämna, än mindre att bestrida. Att namnet Pultx kan härröra af Pulris är icke orimligt, tillskapadt i okunnighetens tidehvarf, och ini hända, har historien om Lopporne från det med Moses staf uprörde stoftet i Egypten, en dylik uprinnelse.

•c) Linn. Faun. Sv. p. 479 Habiut in hominibui, prssertim F*raiaiij aii.iu.snno vulgaris. 1 Op i l ii Jocos. Dissert.omtilas Splrt-