Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


oiinE.

%

nes täckfjädrar äro hos densamma sotsvaria med hvita punkter och guropen hvit med svarta fläckar *). Deremot visar en annan artförändring en närmare frändskap med Fjäll-riporna, likväl mindre genom sin hvitspräckliga yta, än genom hvitludna fötter och tår **). En mycket klufven stjert och den rådande svarta färgen försäkra oss emedlertid om sanningen, att begge äro blott bi-arter.

'Orren tillhör endnst de kallare polhöjder af Europa samt Asien, såsom inom gränsonia af Sibirien. Den är Öfverallt känd i Sverige; finnes dock mycket talrikare i de Norra Provinserna, fastän knappt sedd i Lappmarken. Älskande i synnerhet skogar och bergstrakter, bevuxne med björkar och aspar, äfven barrträd, söka dessa fåglar deras föda af knopparne och de späda bladen, men försmå icke heller särskilta bärsorter,, såsom lingon, hallon m, m. och äfven ljungioppar vintertiden» Stundom har man ock sett dem besöka korn-och hvete-åkrar. Ärter sägas de icke kunna smälta utan lifsfara , äfvensom kersbär, förmodligen jör stenarne. Bland animaliska ämnen begagna de Myregg, hvilka särdeles, tjena- som ungarnes första näringsmedel.

Orrarne äro icke flyttfåglar, man i de länder der mycken snö faller, finnas de ofta under snön liksom begrafne; förut fylla de dock kräfvan med björk- och alknopp, att den hänger som en påse under halsen; och denna föda passar för längre tid att tära på. De låta sedan öfversnöa sig, eller minera sig ofta i lösa snön flera alnar djupt, samt ligga helt tätt jemte hvarandra. Med dtn annalkande våren blifva de äter synlige. Det är då deras parningstid infaller, äfven bådad genom flytande uttömningar. Som arten lefver i månggifte, samlas flera bönor kring Tuppen, hvilken likväl icke likt Tjädern kallar sin Harem från toppen af höga träd, utan på höjden af en kulle, en trädstubbe eller hög sten tolkar han sin natursdrift; ofta sam-. la sig Here tuppar tillhopa under lugnet af den ljusnande morgonen, och med löjliga krumsptång, såsom FaktTuppar, kämpa med hvarandra, tills en af dem vinner platsen, dä Segraren , högmodig ,. med glänsande ögon, uppsvullna

") T. LikhÉ ansåg den som särskilt arf under n.-mn af Tetrao hyhriiiu. Faun. Sv. aoi , och är afbildad i Mus. Carlson., i. t. 15. samt finnes tidtals, i gamla skogar så Täl i Sverige sam i Finland.

    • ) Denna är T. Tetrix fr Eriopus. Rets, Faun. Sv. p. 20,9. Figur

utgifven i Mus, Carli. 3. t. 65.