Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


FLÄDERMUS-SLAGETT. 97

na i underlifvet till jetnnvigtens haltande nnder flygandet. — Sedan ungarne äro födda, medföras de af modren, äfven då hon flyger, hängande vid hennes bröstspenar— en märk* lig analogi med Pungråttorna och Kangnruh djuren. Bragt i fångenskap, sörjer ej Honan vidare för sin afloda; ja Låder har äfven sett Honor förtära ungarne genast efter födtlen — en onaturlig ritiust, som man dock anmärkt hot flere af de däggande djuren.

Som Flädermössen äro bland de djur, hvilka af naturen befinnas ömtåliga för kylan, söka de sig, före vinterm ankomst passande ställen till skydd mot luftens stränghet och åverkan. De kunna således träffas i större och mindre antal samlade i hvalf af murar, källare, benhus, bergklyftor, kanal-trummor, ruiner och ihåliga träd. Här hänga de sig klumpvis tätt tillsammans och under hvarandra på bakfötterna, samt insvepte i sina vingar liksom i en kappa. De njuta då intet det minsta , jämt kännas kalla och nästan stela. Denna dvala kan dock stundom upphöra eller afbrytas, ty man härvid en inträffad mildare väderlek sjelfva vintertiden sett dem utflyga, men de stelna lika snart nar luften kallnar, och Hera sådana ombyten kosta dem också lifvet.'

De rön som Herr Priinelle, Prof. i Montpellier, anställt i afseende på vintersömnen hos Flädermöss, anse vi på detta ställe nog vigtiga att förtjena anföras. På en Flädermus, som hänger insvept i sina vingar och svanshud, ligger hufvudet nedsänkt på bröstet, och hela kroppen liknar ett klot. Andedrägten kan ej märkas, men hjertats slag äro till någon del synbara, omkring 5o i minuten, hvaremot det slår 200 gånger på lika tid när ban vakar. — Genom mekaniska retningar, starkt buller, ammoriialiska ångor kan han uppväckas, och föres han in i ett rum med 17—20° värme, begynner han att andas inom få minuter, och efter någon stund flyger han äfven omkring. Värmegraden hos alldeles stelnade Flädermöss fann Herr Pmnelle, genom Thermometren, satt i aimbäJnn, vara från 5 till 10; och då kulan fördes inom bröstrymden som öppnades på en Flädermus vid -]- 6°, nedsteg lihöten, som nyss visade -\- 20°, genast till -f- 70 5o och uppsteg åter gradvis till + 38°, i den mån som svedan uppväckte djuret. Temperaturen hos de stelnade har äfven befunnits olika från-|- 5° till f- '7° 5- I ett rum, der Therm. visade n° 22, vaknade icke de införda Flädermössen förrän framför Spiseln, då Therm., hållen i armhålan, skyndade till -f- 33°,