Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


98

FLÄDERMUS-SLÄGTET.

En Flädermus som sof vid 7 gr. lifsvärme, hölls några minuter under 7 grader varmt välten, utan att han vaknade, eller rönte någon skada deraf. En dylik af samma temperatur låg 20 minuter i vattnet och befanns död; en annan införd i recipienten af en Luftpump, utspärrade snart vingarne, och oaktadt luft äter insläpptes, dog diuret efter några matta rörelser. Vid de Vägnings-försök hvilka Herr Fmnelle äfven anstälde, anmärktes att den ena af tvenne hade inom månaden förlorat 3,5 gr. och den andra a,5 gr, i vigten, eller ungefär ■£$ af sin första tyngd.

Det bör ock nämnas, att då Carolis öppnades så väl på vakna som sofvande individer, syntes bloden mycket rödare hos de förre än hos de sednare.

Det nu anförde fenomen, lämpligt till flera duggande djur, visar ock huru sorgfällig Naturen är för varelsers bestånd som hon alstrat. Det är en periodisk kroppsförändring hos somliga af dem, en dödlik slummer som skyddar dem mot årstidens inflytande. De blifva dock, när orsakerna upphört, liksom "återkallade till lifvet för alt antingen verkligen sluta det eller röna åverkan af nya tidskiften. Vi förbigå en vidlyftigare detalj öfver detta ämne, hvaraf mera än det vi veta, återstår ännu att föiklftra; något rörande det Djurslägte, som är vårt föremål, må endast nu tilläggas.

Liksom hos flere af de vintersofvande Djuren som höra till mindre varma climat, ökar sig feltet mot hösten under huden på Flädermössen, hvilka deraf genomträngde, liksom beklädes med ett slags fernissa, hvarigenom utdunstningen minska.s, och bidrager till den lyllighet som hos kroppen märkes. Lungorna ligg", som hos håglame, alldeles lösa i bröst rymden, oih hjertat midtemellan dem, betäckt af en af deras lober. T/iytnut, denna körtel, så mäikbar hos Vintersofvare, sitter ofvanföre hjertat och tilltar i storlek mot Vintprn, fastän om Vår och Sommar så tunn att den liknar snarare etl knippe af rödletta trådar. När hösten nalkas, undti^å bröstets organer en betydlig förändring. Mycket felt samlar sig under bröstbenet om. kiing bjertsäcken och de större kärlen. Thymus intager snart halfva bröstet, och derifrån gå bihang till bjertsäcken liksom en forisatt körtelmassa. Härigenom skjutnS lungorna till bakre delen af bröstet, och klämmas så tillsammans, att de ei mer än lill -| kunna uppblåsas. Hjertat och de jtora blodkärlen både här oth i underlifvet, äro synbart