Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/222

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ALL-MAN FLÄDERMUS. 101

den mellan spetsarne af de utspärrade vingarne i aln, mer eller mindre.

Flädermusen har utmärkt små ögon, som HVväl säkert gagna honom. Liksom hos de flesta Nattfåglar äro de sä' danade ait de icke tåla ljuset och solstrålarne, men den föda Djuret söker, fordrnr icke långsträckt syn. lihuiu än Spallnnzani orh Iwrirm genom rön sökt visa, att synen skulle kunna umbirss lör Fiådermössen, öfvertygas rnan väl derom fåfängt, då man en gåitg bevittnat deras hastiga jagt efter småkräk i luftrymden, att de sakna detta sinne, eller skulle äfven kunna det utan snar förjust af lifvet. Väl värd beundran blir emedlertid denna synen liknande förmåga, som vi förut omtalat, att utan ögon och i tjockaste mörkri t urskilj* afstånd och föremål. Men huru mycket lika problematiskt möter oss icke i Naturens hushållning; Svalan, som återkommer från en fjerran Zon, eller måhända ur sitt våta hide, för att söka det näste, der hon året förut uppfyllt Naturens fordringar: — Dufvan, som icke irrar sig om vägen till sitt gamla hem, fastän mer än 100 mil aflägsnad; — Biet, som icke förfelar läget af »in kupa på flera mils afstånd, och mycket mera s&dant som må räknas till Naturens Mysterer, och hvilka man icke lätt torde förklara.

Den allmänna Flädermusens Hona blir midt under Sommaren dräglig och alltid med 2 ungar, och hvilka ynglade, föras, under det de däggas af Modren, hängande vid hennes spenar, enligt hvad ofvanföre anfördes- När von Linné satte delta Slägte i första Ordningen af däggande Djur, tillegnnde han det utan tvifvel gemensamt blott tvenne bröstspenar. 1 män som man vänjes att nogare forska i dtt hemliga af Naturen, blir mnn dock snart varse huru nödigt det är, att med betänkande antaga allmänna Reglor. En ä£ slumpen kastad bhck på en och annan Art af Flädermöss, har upptäckt också'tvenne bukspenar på dem utom de båda öfre, hvilka, om de ock saknas hos fWe andra Alter, billigar säkert äfven denna upptäckt flyttningen från /V«Tttiites till den egna Ordning Djurkäliuare nu antagit — da Fingfotades -J- *).

Denna Art af Flädermöss visar sig i de kalla Climaten, enligt sin natur, endast någon tid af året. När snön smält, Vårsolen gilvit luften en mildare temperatur oih löf •} Se Moliagui Account of some Speciel of Bats , in the Tr«nsaci.Llnn. Soc. IX. p. j6i. — Piof Florman skall ock funnit 4 ti vjU[ eUM 1 ä neguu Ait al delta S%tr. Hees, faun. Suec, 6- —