Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/223

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


102 ALLMÄN FLÄDERMUS.

ven nyss utspruckit, börjar han synas i aftonskymniiigcn , sedao han lemnat det ställe under taket af gamla husvindar, torn och kyrkor, äfven källare samt ihåliga träd, som tjent honom, med mänga i sällskap, till fristad under \iritren, och der han åter döljer sig om dagen, eller en senare årstid söker skydd för ytterligheten «f luftens stränghet. Under lugnet af den varma Sommar-aftonen, se vi honom med förunderlig snabbhet, icke eftergifvande Svalans, jaga i vida luften ef ler de Yrfän, som skola nära honom. Han ban dä lätt sjelf långas, medelst en hvit duk som utspänEes, och hvarå han fastnar med klorna. Det ljud han yttrar är Entoch gnällande, och menlös, bjuder han då knappt till att med tänderna försvara sig. Att Flädermössen äfven kunna göras tama, har Leisler anfört. De dunsta emedlertid en egen motbjudande desmans lukt under Sommaren, hvilken likväl icke skall märkas Vintertiden.

På lika sätt som Flädermössen, sannolikt till uppfyllande af Naturens Polis Ordning , ej skona de. vingade kräk, som de kunna ei lappa, löpa de ock sjelfve fara att blifva rof för Ugle Slägtet, som fiar ett slags uteslutande rättighet till jagten om niitterne, Få Djur lära ock finnas, som kunna hysa så Herfaldig ohyra som Flädermössen; ty utom flere inelfve Maskar *) bestämde åt dem af Naturen, har man funnit mer än ett slag Insekter innästla sig på deras yta. De hafva nemligen i) en Art Loppa, som trifves uti pelsen, och Sr alldeles densamrun som vi förut beskrifvit vid historien om Loppslägtet (Pulex segnas), och tillhör både dessa och Mården, Mössen, Kattorna, och icke mindre Hönsen, z) En liten Mätt (Acarus), stor som ett Hirskorn, och träffas inom lapparne på sjelfva tandkÖtret, derå den fastsuger sig. Dess kropp är rund, inunder platt, ofvan kullrig, liksom med fjäll betäckt och svartbrun. Hufvudet är helt och hål-* lit indragit och de 8 fötterne äro ganska korta. 3) En an7ian art af samma Slägte, ar carmosin färgad och så liten, att den synes blott som röda punkter för ögat. Den löper mycket fort, och sitter merendels bakom öronen på Dja teu __ 4) Den så kallade Liiderluppsliisen (Acarus vesper tilionisi) **) äfven knappt större än den sistnämnde, och håller sig alltid på de hinnagtiga vingarne, der den löper hoplnls med nästan otrolig snabbhet, hvarföre tötternei yttersta spetsar elltr tårna äro förunderligen danade såsom

  • ) En Diitoma, en Opkiostoma u<h en Cjrsticeriui.
  • ') U«nm ulgör ett *gei a.äDie biand Aptera, kalladt Ctlcripct.