Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6a.

STELLERS AND.

ÄNASiTELLEBi. På Eng. iVestern Buck.

Hanen: Nacken (hvarå tofsen är mindre märkbar) och fläcken mellan ögonen och näbben äro gröna. Hufvud, hals och hopp på sidorna hvita. De inre vingpennorna svartblå, och de innersta nedåt krökta.

Honan: Hel och hållen mörkt rostbrun. De främre 'vingpennorna äro svarta; de inre hvita i spetsarne, hvaraf en hvit tver-rand bildas på vingarne.

Zinn. Syst. Nat. ed. Gmel. I. p. 518. 8o- Cl. 3. A Yts. Ord. Allierat, — Ratt. Faun. Suec. p. iij. — Pallat Spicil. Zool. VI. p- 35- T »b. $. —• Latham Ind. ». p- 866. Syn. 3- ». p. 5o». 74- (A. Stelteri.)— JVn» Aret. Z"»l- ». p S64. i. »5. (W«i«n JJuck.) — Museum Ctrlsonittn. i. Tob- 7. (Anas dispar, mt*.Ji ibid. Tab. g. (femina.; — Gmel. Syst. K«i. 1. (53. (V dispar.)

at\f Fågelslägter, 10m i hänseende till Arternes talrikhet Utmärka sig , intager visserligen det »om innefattar Gässen och Änderne, ett främre rum i Nordens Fauna. Betraktade så»omVattenfåglar, har Naturel) knappt företett mer mångfaldighet i form och färger Sn hos dem. Från den majestätiska Svanen till den lilla Ärtan, möta oss dock , oaktadt desia oändeliga nuancer, samma, att man så må kalla det, familjelycke, en likformighet i sedvanorna, i anordningen af fjädrarne, ja till och med i den skiljaktighet i färg, som hos könen ofta förekommer.

Bevis af sådan olikhet hos könen har redan Eidergåsen (N:o ao.) lemnat, hit annat lika märkligt. ei bjuder äfven den mi*förestä!lde arten, hvilken, om den icke.blifvit jyktbar genom utmärkta egenskaper, lorde likväl förtjena « sin plats såsom en af de sällsammaste Vattenläglar, som besöka Östersjöns kuster. • Stellers And bör räknas till de smärre arterne af slaglet, och kan i storlek bäst jemnföras died Svärtan. Könen tisa väl deruti foga åtskillnad, men hanens brokigare yta

  • så mycket mer, hvilket följande må vitsorda.

••Näiiåe/i ät svart, halfrund nästan som hos Gässen *).

a, *) Utseende! sam hot jfnates, ritjritnr utan rtifrel tillägger af A»d, . ehujA näbben är likna ilen Aiueres rauligeii tillran*». Skull» »Inn

» «