Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


TASK-K.H.ÄTTA.

97

klofötter äro derjemte svarta i ändarnen I storleken förekommer hon olika , stundom öfverträffande dt-n teckningen visar. Ryggskalet eller skölden är nästan dubbelt bredare än dess längd, oval, kupig ofvanpå, mest jemn, ej knölig,. men finknourig yta, och kanten, särdeles baktill, något uppåt vikt — samt dessutom å ömse sidor från ögonen, bakåt, utmärkt af nio tver-rundade veck. Färgen ar ljusbrun, ehuru åt sidorna något i mörkt stötande. Framtill, eller hufvudet mellan ögonen, är tvert och trubbigt 5-tandadt. Munnen täckes ytterst af tvenne större af flera smä sammansatta lameller, hvilka leda sig tuåt och nedåt; under dessa synes ett par mindre, smala och äfven med ietlerförsedda; dernäst ett par än smalare, och inmrst ett par, hopsatta af tre, liksom särskilta och i kanten håriga skifvor. På inre sidan om hvardera af dessa eller emellan dem, äro två käkar, utåt kupige, men inåt skåiige, med skärande kanter, som, då de inbördes röras, kunna albita födflmnet, samt falla något öfver hvarandra till qvarhållandet deraf. På främre kanten, under och emellan käkarne, är en hinnagtig läpp, mot hvilken, på bakre sidan om munnen, svarar en annan mindre tydlig, men af Jika hinnagtig natur. Sjelfva munöppningen är stor, och utan Hera märkbara delar. Utom de förutnämnde 5 trubbiga tänderne eller laggarne emellan ögonhålorna, Finnas under hvardera ögat tre sådana, nära intill de två yttersta af dem, tvenne inre spröt af fyra leder utgå, å hvilka den näst före den sista ändas med en hårfin spets. Sprötens baser utgöras ni de två understa större, benhårda och nästan trekanliga leder. na. Ofvanföre dessa spröt, som kunna hopläggas och gömmas i sin hålighet, utgå från en egen grop emellan de a första tänderna på det trubbiga snylet tvenne andra korta, tagelläka spröt med två tydliga leder nedtill och flera smS deröfver. A Ömse sidor af bålen äro vid orh under densamma fästade, främst kloerne och dernäst 5 fötter, Ktofötterne eller Armarne beslå af 4 *rnä runda och 3 större leder; hvaraf den 5 är bred, ov<d och framtill naggad, Deri yttersta eiltjr Kloleden är störst, oval, slät, blekbrun, med spetsiga ändar eller knipklor, hvaraf den inre rak, den yttre rörlig, skiiilik, ©cb begge innantill naggade och svartag. tige. På benen eller de fyra fötterne äro de två nederste lederne näsian klotrunda, de Öfrige utdragne, trinda orh plattade, samt do yttersta kortare, smala och spetsade. Vid kanierne, men icke på den platta sidan* sitta pensellikt