Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/297

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6a

GRÅ K.NOERHAHB.

tvenne bakåt böjda knölar. Näsborrarne äro dubbla , och sitta ej lungt framom ögonen; munnen vid; käkar och gom väpnade med små hvassa tänder. Gäl-locken bestå af en enda strålig och taggig lamell; gälhuden har sju strålar.

Trigloma äga inalles 8 fenor, hvaraf ett par strax un» der hufvudet; 2 bröstfenor; 2 ryggfenor, af hvilka den främre kort och taggig, den andra Ung och motsvarande en dylik bukfena; samt slutligen en temligen stor urrundad stjertfena. De framom bröstfenorna fästade fingerformiga vidbängslen äro tredelta och klufna nästan intil basen.

En egenhet hos dessa fiskar , som redan länge ådragit dem en särdeles uppmärksamhet, nr ett besynnerligt knarrande eller kuttrande läte, som de låta höra då de angripa», och som i de flesta språk gifvit anledning till deras benämning. Man tror detta ljud uppkomma derigenom, att fisken sammandrager magen och häftigt utpressar förut insupen luft och vatten; men verkliga förhållandet synes dock ännu icke vara utredt. (Som luftblåsan ej äger någon ulföringsgång, synes åtminstone ej denna organ directe bidraga till detta ljuds frambringande). Fisken utspärrar tillika Fenorna, och söker at med dessas taggar försvara sig.

Trigla-arterne lefva af mindre sjödjur, i synnerhet af Mollusker och Orustacéer; de uppehålla sig derföre mycket på djupet, eller ock pä grundare ställen, der nämnde djurslag anträffas. De sjelfva blifva deremot ofta ec rof för större fiskar.

Ofvannämnde fingerformiga vidhängsel, såsom Triglorna» uteslutande egenhet , hufva fästat Ichiyologernes synnerliga uppmärksamhet , och af oiika författare erhållit olika benämningar. Delon kaller dem cirrhi spinei; Rondolet pinnarum appendices; tialviauns cirrhi cartilnginei ; Gouan digiti: Btoc/i gegliederte Anliängsel, Finger ; Tiedemann (inget formige Fortsätze. — Collin har på hjernan af Trigla upptäckt z rader af runda upphöjningar, strax bakom Cerebellum Tisdemann har funnit, att dessa viiihÄngjel erhålla nerver ilrån nämnde upphöjningar , hvilka äfven för öfrigt gifva neiver till bröst- och bukfenorna. Sjelfva vidhängslina äro fästade vid det benstycke, hvarvid äfven bröstfenornas strålar äro fästade, och som motsvarar underarmen hos de högre djnrklasserne. 1 detta afseende äro de således ej utan all likhet road fingrar. Hvar särskilt flik eller finger ut-