Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
102
VANLIG NEPA.

rättas genom ett vid Insektens stjert fästadt luftrör, mer eller mindre förlängdt utom kroppen.

I hvad förhållande detta ovanliga respirations-organ står till djurets öfriga organisation och till dess lefnadssätt, torde af det följande kunna inhemtas, sedan vi likväl förut fästat någon uppmärksamhet vid Insektens skapnad och utseende i allmänhet, dess slägtskap med andra Insekter och deraf följande plats i Natur-systemet.

Förgäfves söker man inom någon annan Djurklass så skiljagtiga och så väl begränsade Ordningar som bland Insekterna. Afbrotten äro här starka och tydliga, öfvergångarne högst få eller nästan inga. Sålunda isolerad framstår äfven den Ordning, som kallas Hemiptera, på svenska förslagsvis Skinnvingar eller Skinnbaggar: Ett under hufvudet och bröstet inböjdt och articuleradt sug-snyte, har blifvit antaget såsom dess kännemärke. De hithörande Insekter äga dessutom vanligtvis 4 vingar af en fast, hinnagtig eller pergament-lik consistance, i synnerhet de öfre, som antingen ligga hvälfde öfver kroppen, eller korsvis lagde betäcka hvarandra, i hvilket fall dessa öfre vingar äfven synas likasom brutne, derigenom att den främre hälften är mera fast och läderlik, men spetsen åter består af en tunnare hinna. Dessa Insekter utmärka sig äfven derigenom, att de icke, som de flesta andra, undergå några egentliga förvandlingar, utan deras larver äga redan hufvudsakligen samma skapnad som den fullkomliga Insekten, endast med saknad af vingarne, hvilka först under en sednare period framväxa[1].

Inom denna ordning igenkännes det ifrågavarande Nepa-slägtet genom en oval, platt kropp, med ett i bakändan fästadt förlängdt luftrör, samt tilltjocknade, kloformiga framfötter. Af omkring 6 bekanta arter af detta genus, uppehåller sig endast den här aftecknade i Europa,

  1. Samma förhållande äger äfven rum med Gräshoppornas Ordning, Orthoptera, med hvilken Hemiptera liar den största analogi. Bland Orthoptera finnas likväl inga vatteninsekter, som motsvara den utmärka Familj, till hvilken Nepa hör. Dessa Vatten-Hemiptrer äga följande karakterer gemensamt: mycket små och korta antenner, fästade under ögonen; ett krökt och under hufvudet tillbakaböjdt snyte, läderlika hemelytrer, som på spetsen äro hinnagtiga; de främsta benen mer eller mindre tydligt bildade till fångarmar; samt blott en eller två leder på tarsi. — Alla äro de rofdjur och amfibier, men lemna ej vattnet förr, än de uppnått sin fullkomliga utveckling. De till denna Familj hörande svenska insekter äro ej många, och föres under följande genera: Ranatra, Nepa, Naucorie, Sigaro, Corixa och Notoneckta.