Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


102 VANLIG NE FA.

rättas genom ett vid Insekten* stjert fästadt luftrör, mer eller mindre föriängdt utom kroppen.

I hvad förhållande detta ovanliga respirations-organ stär till djurets Öfriga organisation och till dess lefnadisätt, torde af det följande kunna inhemtas, sedan vi likväl förut fästat någon uppmärksamhet vid Insektens skapnad och utseende i allmänhet, dess slägtskap med andra Insekter och deraf följande plats i Natur-systemet.

. Förgäfves söker man inom någon annan Djurklass så skiljagtiga och så väl begränsade Ordningar som bland Insekterna. Afbrotten äro här starka och tydliga, öfvergångaine högst få eller nästan inga. Sålunda isolerad framstår äfven den Ordning, som kallas Hemiptera, på svenska förslagsvis Skinnvingar eller Skinnbaggar: Ett under hufvudet och bröstet inböjdt och articuleraclt sng-snyte, har blifvit antaget såsom dess kännemärke. De hithörande Insekter äga dessutom vanligtvis 4 vingar af en fast, hinnagtig eller pergamt.nt-!ik consistance, i synnerhet de öfre, som Bniingen ligga hvälfde öfver kroppen, eller korsvis Ingde betäcka hvarandra, i hvilket fall dessa öfre vingar äfven synas likasom brutne, derigenom att den främre hälften är mera fast och läderlik, men spetsen åter består af en tunnare hinna. Dessa Insekter utmärka sig äfven derigenom, att dt> icke, som de flesta andra, undergå några egentliga förvandlingar, atan deras larver äga redan hufvudsakligen samma skapnad som den fullkomliga Insekten, endast med saknad af vingarne, hvilka först under en sednare period framväxa *).

Inom denna ordning igenkännes det ifrågavarande Nepa-slägtet genom en oval, platt kropp, med ett i bakändan fästadt föriängdt luftrör, samt tilltjocknade, hloformiga framfötter. Af omkring 6 bekanta arter af delta genus, uppehåller sig endast den här aftecknade i Europa,

  • ) Samma firhållande äger arven ram med Gräshoppornas Ordning,

Orthoptera, med hvilken Hemiptera liar den största analogi. Bland Orthoptera finnas likfäl inga vatteninsekter, iom molsvars den utmärkes Familj, till hvilken Nepa hor. Dessa Vntien-Hemintrer äga följande karakierer gemensBml: mycket små och korta antenner, fästade under ofnnen; et: krökt och under hafvadet ttl]baknbi»jdt snyte, läderliHa hemelytrer, som pä spetsen »ra binnagliga; de främsta benen mer eller mindre tydligt bildade till fångarnar; samt bion en eller Ivå leder pö tarsi. — Alla äro de rofdjur och amfibier, men lemna ej vattnet förr,. än de uppnått sin fullkomliga olvecklir.g. De till denna Familj hörande ivenska insekter äro ej minga, och fores under följande genera: Raman-o, Nepa, Katteer it, Stgaro, Corix* och Jbtontcta.