Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/307

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


io4

VANLIG lfEfA,

Kroppen* öfriga delar äro af en mörkgrå färg, som något ljusnar när Insekten några minuter varit ur vattnet. På nyligen framkomna individer stöter den något i gult; äfven skymtrtr kroppens andre yta då något i rödt. Hufvudet är ganska litet, indraget i en inskärning af halsskölden, ofvanpå ojernnt och småknöiigt. Munnen utgöres af ett tilljpetsHdt snyte, något kortat» an hufvudet, bestående ef trenne leder, och-d erigenom böjligt "*), Ur yttersta leden framskjuter ett fint sugrör, bestående af 5 delar, nemligen: 2:ne små korta rötfjäll, >:n« fira nästan sylformiga läppar, samt en längre häilin tunga, som under mycket stark förstoring synes på sin undra sida väpnad med små fina hullingsr. — De svarta Ögonen äro något utstående, och på undra sidan nSgi.it uirandade. Bi-ögon, eller oceller, saknas. Antennerna ä-o små och sitta så dolde under ögonen, att de af Gnoffroi, ja tili och ned af Kastet, ej anmärktes, och äfven för Linné länge voro obekanta **}. I).-, t. - sr A af 3:n? leder, af hvilka den ynersta är längst och kagelformig, men den medlerst* visar *tt utskott å>. en* siöan, hva igrnoi» antennen syn-s liksom tväklufven, se fig. 8- — Äfven på Iitverna äro antennerna synbara, åtminstone på de ui«ia • vuxne.

Bröstskölden (thorax) utgör nästan en fyrkant, med något afrundade hörn och en djup inskärning framtill för hufvudets emottagande; dess yta är något ojemn. Scutellen är stor, i form af en triangel, tillspetsad. Täckvingarne, som jemnt skyla kroppen, äro ofvanpå grå, inunder nästan svartagtign, med en ljusare, af ådror nätformigt genomskuren, spets. Det är den högra täckvingen, hvars spets betäc* ker den andra. Flygvingarne äro tunnare, ljusgrå; någre ådror vid främre kanten, samt en strimma midt på vingen, utmärka) sig med ctnoberröd färg. I hvilande ställning isvikes en flik af vingen, så att den till någon del ligger dubbel. — Sjelfva bålen består af 6 ringar; ofvanpå är den platt, tnönjeröd, med en rad svar tag tiga fläckar längs efter ryggen;

■) Tabriciut anför »o» ett kinaetecken midtin N«pa odi Ronatre, att myt et på den förra ir krökt, p3 de» sednare rakt. Detta Sjoa* likväl Tara antaget efter torra individer, ty bo* lefvande djur kan »ujlei *»« aoir. böjiigl antag* Dera rigtHBgar.

  • •) Gevjfroi förklarade derföre lSepani främat* kloformiga fötter vara

antenner, hvarigenom nan aäledet tkolal erhålla en lyrbent insekt! — De Geer synes fant bäfva anmärkt och beskrifvit Hapaas verkliga aetanntr.