Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/309

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
106
VANLIG NEPA.

en bild af Hemipteras organisation i allmänhet, men visar ock flere anmärkningsvärda egenheter, som stå i förhållande till denna insekts ovanligare lefnadssätt.

I synnerhet är detta fallet med organerne för respirationen. Dessa bestå hos Nepa, som hos de flesta andra insekter af inuti kroppen förgrenade trachéer eller luftrör, hvilka öppna sig i flera lufthål, eller så kallade stigmata. Dessa finnas här endast på bakkroppen (abdomen), i kanten af buken. De äro 4 par, hvaraf 3 par sitta på de tre sista bukringarne, det fjerde vid basen af luftröret. Deras struktur afviker något ifrån den vanliga. — Sjelfva trachéerna , eller luftrören, utgöras af tvenne hufvud-stammar, en på hvarje sida i bålen, som börja vid luftrörets stigma, och till hvarje af de andra stigmata afgifver en gren, samt midtemot hvardera af dessa äfven en annan gren, som delar sig inåt öfver inelfvorna. Utom dessa trachéer har Dufour funnit ett organ under bröstet af Nepa, hvilken han kallar trachée pectorale, men hvartill han ej kunnat upptäcka någon mynning. Han gissar, att den måhända tjenar till något slags respiration ur sjelfva vattnet, analog med den, som hos de flesta vattendjur äger rum.

Circulations-organerne äro minst utredda; det såkallade ryggkärlet synes vara dubbelt, och af en utmärkt storlek i jemnförelse med sjelfva insektens.

Nervsystemet synes ganska enkelt; dess centralorgan visar endast tvenne stora ganglier, hvaraf den ena vid hufvudets basis, under œsophagus, den andra i bröstet. Detta sednare ganglion afgifver tvenne betydanda strängar, som i bukcaviteten fördela sig hvardera i 2 eller 3 trådar, hvilka sprida sig åt de öfriga organerne.

Nepans digestions-organer visa något mera mångfald. Tubus cibarius uppnår två gånger hela kroppens längd. Oesophagus är rak, smal, slät; och går igenom thorax till bröstet eller basen af abdomen, der den utvidgar sig i en rund eller eggformig ventrikel. Intestinum cœcum är ett slags verklig luftblåsa, analog med den, som träffat hos Dytiscus, Hydrophilus och andra vatteninsekter. Dessutom märkas i hufvudet ett par körtelartade saliv-organer, samt tvenne andra något större, dem Dufour ansett vara salivconservoirer, men som måhända äga mera analogi med en