Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/309

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


105 VANLIG ÄEPA,

en bild>*f Hemipteras organiiation i allmänhet, men visar ock flere anmärkningsvärda egenheter, som stå i förhållande till denna insekis ovanligare lefnadslätt.

I synrierhet är detta fallet med organerne för rtspiraiionen. Dessa beslå hos Nepa, som hos de Mesta andra insekter af inuii kroppen förgrenade trathéer eller luftrör, hvilka öppna sig i flera iufitiål , eller så kallade stigmata. Dessa finnas här endast på bakkroppen (abdomen) , i kanten af buken. De äro 4 par, hvaraf 3 par sitta på do trå sista bukringarne , det fjerde vid basen af luftröret. Derås struktur afviker något ifrån den vanliga. — Sjelfva tracbée»na , eller luftrören, utgöras af tvenne hufvud-stammar, en på hvarje sida i bålen, som börja vid luftrören stigma, och till hvarje af de andra stigmata afgifver en gren, samt midtemot hvardera af dessa äfven en annan gren, som delar sig inåt öfver inelfvorna. Utom dessa trachéer har Du/bur funnit ett organ under bröstet af Nepa, hvilken han kallar trackée peclorale , men hvartill han t-j kunnat upptäcka någon mynning. Han gissar , att den måhända tjenar till något slags respiration ur sjelfva vattnet, analog med den, som hos de flesta vatiendjur äger rum.

Circulaiions-organerne äro minst utredda; det såkallade ryggkärlet synes vara dubbelt, och af en utmärkt storlek i jeinnförelse med sjelfva insektens.

Nervjysc/imei synes ganska enkelt; dess centralorgan visar endast tvenne stora ganglier, hvaraf den ena vid hufvudet! b.iM» , under oesophagns, den andra i bröstet. Detta sednare gnn^Mon afgifver tvenne betydanda strängar, som i bukcaviteten fördela sig hvardera i 2 eller 5 trådar, hvilka sprida sig åt de öfriga organerne.

Nepans digastions-orgarzer visa något mera mångfald. 7ubus cibarms uppnår två gånger hela kroppens längd. Oesophagns är rak, smal, slät; och går igenom thorax till bröstet eller basen af abdomen, der den utvidgar sig i en rund eller eggformig ventrikel. Intéstinum cceemn är ett slags verklig luftblåsa, analog med den, som träffnt hos Dytiscus, Hydrophilus och andra vatteriSnsekter. Dessutom märkas i hufvudet ett par körtélartade saliv-organer, samt tvenne andra något större, dem Dufoitr ansett vara salivconservoirer, men som måhända äga mera analogi med en