Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
46
SANDFLUNDRA.

Inom en nog liten mun, finnas käkarne försedda med mycket små tänder, och under ett ojemt gomhvalf ligger den smala tungan fri och ohäftad. Ögonen, ehuru icke stora, äro något utstående, synliga af deras guldgula Iris och mörkgröna pupill. Ofvan näsborrarne sitta några små mjuka vårtor, radtals löpande till den öfra käkens läpp. Hela hufvudet är dessutom beströdt med upphöjda hvassa punkter, undantagande emellan ögonen ända till främre gäl-lockets slutkant, der ytan är jemn och slät. Deremot ar kroppen öfver allt, särdeles midtpå ögonsidan samt på ömse sidor om sidlinien, fullsatt af dessa skarpa upphöjningar, af hvilka somliga sitta i stjernformiga ringar, i synnerhet de som äro närmast fenornas strålben. De öfrige äro oordentligt spridde utan sådan form. Likväl märkes hos några blott en eller annan rad af sådana tagglika punkter vid sidorna af sidlinien, samt vid basen af ryggfenan och analfenan, och äro då liksom något bakåt krökte. Ehuru svartaktig eller mörkgrå ögonsidan synes, och tecknad med större och smärre svarta fläckar och några mindre brunröda utan kant, hvilka dock alla försvinna vid lifsslutet, är blindsidan hvit, stundom smutsfläckig och alltid skroflig, fast ej så märkbart som den förstnämda. Hos unga fiskar af detta slag är också blindsidan nästan slät. Sidlinien börjar med gäl-lockets öfra kant utan tydlig knölrad, som på några andra arter, och går småningom nedåt öfver spetsen af bröstfenan, samt derpå rakt ned till stjertens medellinie, och ända igenom lika ojemn och sträf. Framföre der analfenan börjar, framskjuter dessutom en tagg på lika sätt som hos Rödsputtan (P. Platessa), en af Sandflundrans nära och lika allmänna slägtingar. Midtöfver öfra ögat begynner ryggrenan, som är bredast midtpå, med strålben af föränderligt antal från 54-59 och kanske mera. I analfenan räknas 40-42 och i stjertfenan 16-19, hvilket sednare Artedi säger sig funnit. Bukfenorna åter ha 6 hvardera, och de rundspetsade vid bröstet 11 strålben. Fenorna sjelfva äro brunaktiga och med mörkare fläckar ofta utmärkte. Ändteligen har skelettet 35 ryggknotor, och i anseende till fiskens inelfvor, finnas de tvenne blindtarmarne vid början af tarmkanalen mycket små och smala.

Jemföres nu Sandflundran med en annan af sitt slägte eller Pleuronectes Passer L., synes föga annan utvertes åtskillnad emellan dem förete sig, än ögonens olika läge,