Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/316

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 300 —

Vidare gaf Direktoren tillkänna, att Akademien, enligt den henne ålagde skyldighet, att årligen låta pregla en Skådepenning öfVer någon stor Svensk man, detta år låtit slå en sådan öfver Kongl. Rådet m. m. Grefve Erik Dahlberg.

Då Akademien icke på en Skådepenning kunnat uttrycka alla Grefve Dahlbergs förtjenster, har hon utvalt tvenne de märkligaste af dess bedrifter, hvilka, jemte den förmån att kunna föreställas genom samma Sinnebild, derigenom äga ett slags företräde, att den ena börjat, den andra beseglat dess ära, den ena skett under Farfaderns, den andra under Sonsonens regering, och att båda genom svårigheten, vigten och följderne hafva förtjent odödligt beröm: Tågen öfver Bält och Düna. Den slagne Jettonen, som här finnes stucken i koppar, visar å ena sidan Grefve Dahlbergs bröstbild med namn och titel, å den andra en beväpnad Man eller Figura Militaris, som med händerne sönderbryter Neptuns treudd, och under fötterna trampar den på en vassbeväxt strand liggande Urnan, sådan som tjenar att föreställa floder. Öfverskriften: tu plectis amnes tu mare barbarum, vill säga; Du tvingar floderne och det vilda hafvet att tåla ditt välde. Med Exergett: auctor transitus maris balthici et dünae, tillkännagifves, att Grefve Dahlberg tillstyrkt Tågen öfver Bält och Dünaströmmen.

Denne Jetton öfverlemnades till Konungen, Drottningen och de närvarande Personer af det Kongl. huset, utdelades bland Akademiens Ledamöter, och blefvo 50 stycken äfven tillställde Kongl. Vitterhets, Historie- och Antiqvitets-Akademiens Direktör, för att gifvas Ledamöterne af berörde Akademi.

En Lefvernesbeskrifning öfver Grefve Dahlberg var tillika författad af Akademiens Ledamot, Hr. Nordin, som uppläste densamma.