Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/321

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 305 —

fästningsbyggnaden i Demin, så visa sig redan de goda skäl, på hvilka han befalltes, att följande året, såsom Ingeniör eller Fortifikations-Capten infinna sig vid belägringen af Prag, der målet var bestämdt för Tysklands långvariga oroligheter, samt Sveriges åtgärd, att stadga freden och friheten inom detta mäktiga väldets gränsor.

Westphaliska freden gjorde slut på fiendtligheterne, men förtog dock icke alldeles kriget. Försigtighet, misstroende och afsigter fullföljde sitt lopp, äfven sedan vapnen voro nedlagde; så att Drottning Christina nödgades sträcka ett vaksamt öga till alla rörelser, som verkställigheten af de skedde öfverenskommelser medförde. Flere af rikets förnämsta herrar och embetsmän qvarstannade; hvar och en försågs med skickliga män till förtroligt biträde vid infallande behof, och såsom en af dessa fick Dahlberg sex år uppehålla sig i Tyskland, hvarest han bevakade de honom uppdragna angelägenheter; men då dessa göromål ej upptogo särdeles mycken tid, fick han använda den öfriga på vettenskaperne, i synnerhet de delar, hvilka äga gemenskap med fortifikationen och krigsväsendet.

Dahlberg återkom till Sverige samma dagar, som Drottning Christina nedlade regeringen. Med kriget hade hans ordenteliga syssla upphört, och i detsamma hans utkomst.

Sv. Akad. Handl. 1786.20