Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 81 —

Då Skaldekonsten icke kan användas till ett ädlare bruk, än att sjunga Hjeltars ära, har Konungen bland flera Svenska Hjeltar angett billigt, att börja med den, åt hvars minne Akademien egentligen är helgad; och bland det rika förråd dess ärefulla lefnad företer, har Konungen funnit både med tideordningen och med Svenska Folkets tacksamhet enligast, att välja en målning af Gustaf Adolphs anträde till thronen; det tillstånd hvari han emottog Riket, omgifvit af trenne fiender, inom sig söndradt och uppfyldt med missnöje öfver en rubbad thronföljd, en för vida drifven stränghet, det hopp den unge Konungen genom sitt förstånds och hjertas egenskaper strax gaf och snart fullbordade, jemte en teckning af den höjd af ära, hvartill han förde Svenska namnet.

Författare äga frihet att välja skaldeslag och verslag.

Till ämne för Vältaligheten, har Konungen utsatt:

Äreminne öfver RiksRådet och Fältmarskalken Lennart Torstenson, Grefve till Ortala.

De som vilja täfla om priset, böra insända sina Skaldestycken och Vältalighetsprof inom den 8 nästkommande Oktober, vara sorgfällige att ej gifva sig tillkänna för någon af Akademiens Ledamöter, förse sina Skrifter med tänkespråk och namnsedel, samt derest de välja den stundom brukliga utväg, att ej uppgifva sina namn förr än de veta sig hafva vunnit priset, i stället för namnet sätta ett annat tänkespråk, genom hvars uppgifvande den verklige författaren kan göra sig känd.

De stora Prisen blifva de i Stadgarne beskrifne Skådepenningar, preglade i Guld om 26 Dukaters vigt. Till mindre priser eller Accessit utdelas samma Skådepenningar i Silfver”.

Sammankomsten slöts med lottning om Direktörs och Cantzlers Embetet. Vid denna lottkastning, som

Sv. Akad. Handl. 1786.6