Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/338

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

236

Att Akademien, i anseende till ord af främmande ursprung, ej följt sjelf i hela dess vidd denna stafnings-princip, hvarken i detta föregående ortografiska arbete, eller i det första bandet af sina äldre handlingar, som nu tillika utgifves, sådant härleder sig derifrån, att frågan om de utländska orden, ehuru ett äldre öfverläggnings-ämne, likväl ej hunnit blifva fullkomligt utredd och afgjord, förr än efter fullbordandet af sjelfva den svenska ortografien, och till en del under sjelfva tryckningen deraf. Men Akademiens grundsatser och beslut i detta mål, ändteligen fastställda, komma att hädanefter utan undantag följas i alla hennes påföljande arbeten och handlingar.

De främmande ordens stafning efter svenska språk-grunder sålunda rättvisad, återstår att veta efter hvilka lagar detta stafnings-ombyte kan verkställas, så att en allmän öfverensstämmelse i bruket derigenom erhålles, och de skiljaktigheter undvikas, som kunde härleda sig från olika sätt att uttrycka de utländska ljuden. Det är detta hvaröfver Akademien har att ännu yttra sig, och hvarvid hon föreslår, till iakttagande, följande allmänna påminnelser, hvilka hon till egen efterföljd föreskrifvit sig.

1:o Att c, i de antagna främmande orden, bibehålles vid dess vanliga ljud och bruk såsom s; till ex. citadell, civil, centner, ceder, cytheren, producera, citera, o. s. v. Emedan då både latinen, fransyskan och engelskan

haf-