Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— ,64 — åtta års tid; ty allvar i syfte och vilia medgiFra icke att i denna första grundlfiggning göra syn- nerlig eröfring af tiden, utan på bekostnad af kraften. Det vore till det minsta öfverflödigt att ▼id detta tillfälle tala om företrädet af ynglin- gens bildning vid allmänna Läroverk. Blom ytt- rar sig derom sjelf med samma öfvertygelse: �det är möjligt ,c< säger han om sitt vistande vid Gym- nasium ^ �att min späda kroppsbyggnad någon

�gång led af det nog hårda lefnadssätt, vi der 
�förde; men vinsten bestod af grundeliga kun- 
�skaper, samt deribland framför allt, den kärlek 
�jäg fattade för Latinska språket.cc Skulle det 

l)ehöfvas bevis af särskilt art på den allmänna linderviMingens företräde, så kunde de lemnas^ många och märkliga, hämtade från egna erfaren- heten om hvad den saknar under hela sin lef- nad, som saknat tillfället dertill; men då de ja- kände här äro sä många och så talande, kunna de nekande desto hellre förbigås. Vid Upsala Universitet fortsatte Blom sina studier: icke så länge som han sjelf hade önskar, men nog att forvärfva medlen för tillfredsställan- det af sitt kunskapsbegär. Så medförde han der- iftån, med kärlek för Vettenskaperna , också för- mågan att sjelfständigt tillegna sig dem: så för- blefvo de, under hela lefnadsbanan , hans trög* naste vänner och oskiljaktige följeslagare; och han, i förbund med dem, helst sysselsatt på de rika och sköna fölt, inom tankens område, der oförgängliga skördar belöna odlarens möda.