Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 227 — da. Tilläsgom ändteligen , att likasom denna fred gaf ät Tyskland en stadgad riisförfattning, åt Protestanterne en försäkrad religions-utöfning, sa har ock ett helt nytt stats-system för Europa deraf varit en följd, och på grundvalen af det WestfaUska fredsslutet hafva ända till adertonde seklets sednaste hvälfningar alla följande freds- fördrag blifvit byggda. *) Vi hafva af detta märkvärdiga fredsmöte fram- kastat en teckning I måhända omsländeligare än vårt föremål kunde synas kräfva: men detta äm- ne borde af mer än en anledning icke förbigås. Det var vid denna Hög -Skola för vigtiga stats- ♦) Till Westfaliska Freden undertecknades den a5 Dec. 1741 i Ham)3urg Preliminärerne; innehållande, att Freds • Gongressen skulle börjas den 1^ Mars följande året i städerne Munster och Osnabrucl. Gongressen tiiidde likväl ej i verksamhet förr än år i644* Sä^om Medlare uppträdde Påfvelige Legaten Fabio Ghigi (sedermera Påfven Alexander VII) och Republiken Ve- nedig. Danmarks fö'rut erbudna bemedling hade ej blifvit emottagen. Freden afslutades ej definitift förr än den 24 October 1648. Af Drottning Ghristina ra- tificerades densamma den 18 Nov. samma år � och den 8 Febr. 1649 ^ �tveilades ra lifica tioner ne. Grefve Bengt Oxenstjerna infann sig i början af år 1648 vid Gongi^es- sen försedd med Drottningens Ordres till Sveriges der- varande Legater, att han skulle fa del af underhand- lingarne och jemväl admitteras ad secreliora � Han hade före sin afresa från Sverige fatt sig erbuden Öf- ver- Kammarherre- tjensten, men undanbedt sig denna ynnest, för att i stället få inträda på den diplomatiska banan �