Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/236

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a3a — lan ef ersättas. Men vid sidan af den mot grif- ten lutande Mannen uppblomslrar en annan, friskare telning af samma stam. Må han inträda i det yidtfräjdade Bidet, halsad af vördade Fä- der och Fränder: de frukter framtiden af honom får skörda, skola blifva värdige hans namn! — Bengt Oxenstjema är den förste , som af den nya Konungen kallas till Svea Rikes Råd, och snart uppdrages honom tillika., att såsom Gansli- Råd deltaga i de yttre ärendenas förvaltning. *) 4 / Å nyo upplågar krigets fackla på Nordens himmel, och Carl Gustaf svänger sitt hämmande 5tSrd öfver Fäderneslandets fiender. Under lop- pet af fem år håller denne hielte Europas blic- kar fastade endast på sina bedrifter. Med den förundransvärda hastighet, som blott kraften af en stor själ förmår gifva åt menskliga företag, har han underlagt sig ett helt Konungarike, mo-

  • ) Grefve Oxenstjema utnärandes till Riks-Råd år i654,

enl. Ugglas Rådsfängd i Juni månad, men enligt Ge- nealogien den g December, hvilken sistnämnde dag ban

  • ock förordnades till Cansli �Råd: Man har såsom sa nno �

likast antagit förstnämnde tid ior utnämningen till Riks- Råd. Värdigheten af Riks-Can$li>Råd erhöll han ej förr än den ig Dec. 167 1. Såsom ett anroärkningsvärdt be- vis på Ättens makt och anseende må nämnas, att bland Drottning Christinas 5 Förmyndare befunnits 3 oxen- Btjemor, och att i Rådet räknades vid samma Drott- nings afsägelse, icke mindre än fem medlemmar af den- na slägt. Bengt Oxenstjema blef sålunda den 6:te; men Riks-Canslerens död inträflade redaa i Augusti må* nad i654>